Güncel Patoloji Dergisi 2017, Cilt 1, Ek Sayı
PS164 - TALL CELL VARYANT PAPİLLER KARSİNOM İLİŞKİLİ İĞSİ HÜCRELİ, EPİTELOİD-SKUAMOİD ALANLAR İÇEREN ANAPLASTİK TİROİD KARSİNOMU
Endokrin Patoloji
Tuğba İpin1, Zeynep Betül Erdem1, Aytül Buğra1, Çağlar Çakır1
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Okmeydanı Eğitim Ve Araştırma Hastanesi,patoloji Kliniği,istanbul
 

Giriş

Anaplastik tiroid karsinomu malign tiroid tümörlerinin %5-10’unu oluşturmaktadır.Sıklıkla yaşlı hastalarda ses kısıklığı,disfaji ve dispne ile birlikte hızlı büyüyen kitle olarak ortaya çıkar. Ortalama sağkalım süresi 6.2-7.2 ay arasında olan oldukça ölümcül malignitedir. Anaplastik tiroid karsinomu eğer diferansiye komponent içermiyor ise baş boyun bölgesinin diğer tümörlerinden her zaman kolaylıkla ayırt edilemez ve tanı güçlükleri oluşturur.

Olgu

63 yaşında erkek hasta boyunda şişlik şikayetiyle dış merkeze başvurmuş. USG’sinde tiroid sol lobunda 9 mm çapında çevresel kalsifikasyonu bulunan yaklaşık 33x19x19 mm boyutlarında kistik açıklıkları bulunan heterojen noduler lezyon ve sol jugulodigastrik bölgede 31x20 mm boyutlarında patolojik lenf nodları izlenmiştir. USG eşliğinde yapılan İİAB’sisi papiller karsinom olarak raporlanmış. Operasyon amaçlı hastanemize başvuran hastaya total tiroidektomi ve radikal boyun diseksiyonu yapıldı. Makroskopik incelemede tiroid sol lobun neredeyse tamamını dolduran dağınık yerleşimli krem renkli ortasında kalsifiye alanlar içeren tümöral lezyon izlendi. Mikroskobik incelemede fokal alanlarda klasik papiller karsinom yanı sıra tall cell komponent içeren alanlar, solid alanlar,skuamoid adalar ve iğsi hücreli pleomorfik hücrelerden oluşan alanlar izlendi .İmmunhistokimyasal çalışmada TTF-1, Pax-8 ve PANCK tümörün bütün alanlarında pozitif iken Tiroglobulin sadece differansiye alanlarda pozitifti, p63 negatifdi. Bcl-2 anaplastik morfolojili alanlarda negatiftdi. Boyun diseksiyonunda ise 2 adet lenf nodunda karsinom metastazı mevcuttu.

Sonuç

İğsi hücreli ve skuamoid alanlar içeren anaplastik tiroid karsinomu ile TCV-PTK ilişkisi literatürde tanımlanmıştır. Bu morfoloji diferansiye komponent görülemediğinde ayırıcı tanı güçlüklerine neden olmaktadır. Olgumuzda epiteloid-skuamoid komponentte TTF-1 ve Pax8 ekspresyonu tümörün foliküler hücrelerden geliştiğinin güçlü kanıtı olup kollüzyon tümör olasılığını da ekarte etmiştir. Bizde bu nadir görülen olgumuzu literatür bilgileri eşliğinde sunuyoruz.

Anahtar Kelimeler : anaplastik tiroid karsinomu, tall cell varyant papiller karsinom