Güncel Patoloji Dergisi 2017, Cilt 1, Ek Sayı
PS007 - SERTOLİ HÜCRELİ SEKS KORD STROMAL TÜMÖRÜ TAKLİT EDEN OVERİN ENDOMETRİOİD KARSİNOMU
Jinekopatoloji
Ramazan Uçak1, Ayşe İrem Kılıç1, Seyhan Özakkoyunlu Hasçiçek1, Fevziye Kabukçuoğlu1
1Sbü Şişli Hamidiye Etfal Sağlık Uygulama Ve Araştırma Merkezi Patoloji Anabilimdalı
 

Giriş

Overin endometrioid karsinomları, , overde zaman zaman karşılaştığımız, çoğunlukla klinik bulguları ile tanınabilen kitlesel lezyonlardır. Bazı olgular, morfolojik olarak, seks kord stromal tümörleri çok nadiren de olsa taklit edebilmektedir.

Olgu

Postmenopozal, 52 yaşında kadın hastanın sağ adneksiyel bölgede-overde- kitlesi mevcuttu. Tümör belirteçleri normal, virilizasyon ve diğer semptomatik bulguları yoktu. Ayırıcı tanı açısından Frozen section inceleme istendi. Makroskopide; 18x12x9cm ölçülerinde, dış yüzü nodüler, kapsülü sağlam, gri-pembe, kesit yüzünde sarı renk hakim, multinodüler görünümde, nekroz içermeyen solid kitle görüldü. Frozen sonucu olarak, seks kord stromal tümörün ön planda olduğu, kesin tanı ve malignite açısından kalıcı parafin kesitler sonrası değerlendirmeye bırakıldığı kliniğe bildirildi. Mikroskopik olarak; düzgün kapsül altında, arada over stromasını yer yer korumuş, birbirleriyle bağlantılı, trabeküler yapılar, kordonlar, yer yer adenoid yapılar halinde, orto-hiperkromatik nükleuslu, geniş eozinofilik sitoplazmalı, atipik mitozlar (10 adet/10BBA) içeren iğsi hücre proliferasyonu izlendi. Nekroz görülmedi. İmmünohistokimyasal olarak;PanCK,CK7,CA125,CEA(Monoklonal ve Poliklonal)ER,PR pozitif,Calretinin,İnhibin,Vimentin negatif izlendi. Ki67 oranı yüksekti. Ayırıcı tanıda öncelikle Sertoli hücreli seks kord stromal tümör düşünülmesine karşın,immünohistokimyasal olarak güçlü Pansitokeratin, sitokeratin 7, Ca125, monoklonal ve poliklonal CEA boyanması, Calretinin ve inhibin ile net negatiflik nedeniyle, Sertoli hücreli seks kord stromal tümörü taklit eden overin endometrioid karsinomu olarak rapor edildi.

Sonuç

Sertoli hücreli seks kord stromal tümörü taklit eden overin endometrioid karsinomları, nadir ve ayırıcı tanı zorluğu oluşturan lezyonlar olarak akılda tutulmalıdır.

Anahtar Kelimeler : Over, Seks kord stromal tümör, endometrioid karsinom