Güncel Patoloji Dergisi 2017, Cilt 1, Ek Sayı
PS189 - KISITLI ŞARTLARDAKİ PATOLOJİ LABORATUARINDA BİR ZORUNLU HİZMET ÇALIŞMASI: İNSİDENTAL PAPİLLER KARSİNOM OLGULARIMIZ
Endokrin Patoloji
Elif Usturalı Keskin1, Demet Etit2, Tufan Yılmaz1
1Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi, Patoloji Bölümü
2İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Bölümü
 

Amaç

Papiller karsinom tiroidin en sık malign tümörüdür. Bütün tiroid karsinomlarının %80 ini oluşturur. Tiroid karsinomlarının çoğu asemptomatik nodül olarak bulgu verir. Ortalama tanı yaşı 45 olup, çocuklarda da görülür ve yaşla birlikte insidansı artar. Kadınlarda yaklaşık 5 kat daha sık rastlanır. Etyolojide aile öyküsü ve hastanın baş boyun bölgesine radyasyon alması bulunmaktadır. Laboratuarımıza karsinom ön tanısı ve şüphesi olmadan gönderilen tiroidektomi olgularında insidental saptadığımız papiller karsinom olgularını sunduk.

Gereç ve Yöntem

Mustafa Kemal Paşa Devlet Hastanesi Patoloji Laboratuarına 2015-2016 yılları arasında kayıtlı total ve subtotal tiroidektomi olgularına ait patoloji sonuçlarını dijital ortamda tarayıp malign veya malignite şüpheli nodülü olanların histopatolojisini tekrar inceledik.

Bulgular

Total veya subtotal tiroidektomi olarak kayıtlı 80 olgudan 12’sinde papiller karsinom saptadık. Olguların hepsi kadın cinsiyete sahip, yaş 29-71 arasında değişmekte olup ortalama yaş 49 du. Olguların 8’inde ön tanı multinodüler guatr, 1’inde toksik multinodüler guatr, 1’inde nodüler guatr iken 2 olgunun ön tanısı yoktu. Olgulardan 5’inde tek tümör nodülü varken, 7’sinde birden fazla tümör nodülü izlendi. Olguların 5’inde klasik varyant papiller karsinom izlenirken, 2’sinde mikrokarsinom, 1’i foliküler + solid, 1’i enkapsüle foliküler + onkositik, 1’i onkositik + klasik, 1’i trabeküler ve 1’i insüler varyanttı. Tümör boyutu 0.2-5.5 cm arasında değişmekteydi. Olgulardan birinde lenfovasküler invazyon, birinde de tümör kapsül invazyonu vardı. Tümör dışı tiroid dokusunda 4 olguda adenomatöz ya da dejenere kolloidal nodül, 1 olguda ise kronik lenfositik tiroidit morfolojisi izlendi. Yedi olguda ise tümör dışı tiroid dokusunda özellik izlenmedi.

Sonuç

Tiroid karsinomu en sık endokrin malignitedir. Malignite dışı tiroid cerrahisi ve otopsilerdeki histopatolojik incelemeler sırasında sıklıkla rastlanır. Ultrasonografik inceleme, ince iğne aspirasyon biyopsi teknikleri ulaşılabilirliği arttıkça bu tümörün tanısı da artmaktadır. Klinik değerlendirmenin kısıtlı olduğu durumlarda dikkatli ve yeterli makroskopik inceleme ile insidental papiller tiroid karsinomu sıklığı artabilir. İmmunhistokimya çalışmanın yapılamadığı, kesitlerin elde boyandığı kısıtlı şartları olan ilçe devlet hastanesinde laboratuarımıza karsinom ön tanısı olmadan gönderilen tiroidektomi materyallerinde rastlantısal papiller karsinom olgularını çeşitlilik gösteren histolojik alt tipleriyle birlikte sunduk.

Anahtar Kelimeler : tiroid, papiller karsinom, insidental papiller karsinom, mikrokarsinom