Güncel Patoloji Dergisi 2017, Cilt 1, Ek Sayı
PS190 - KEMİKTE PAPİLLER TİROİD KARSİNOM/ FOLİKÜLER VARYANT METASTAZI -OLGU SUNUMU
Endokrin Patoloji
Ayşe Nur Değer1, Gizem Akkaş2
1Dumlupınar Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Ad
2Tc Sb Dpü Kütahya Evliya Çelebi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Patoloji Bölümü
 

GİRİŞ: Tiroid neoplazileri endokrin orijinli en sık malignitelerdir. Papiller karsinom tiroid neoplazileri arasında en sık görülen histomorfolojik tiptir. Papiller tiroid karsinomu tiroid glandı içerisinde soliter kitle yapar.

Papiller tiroid karsinomu sıklıkla bölgesel lenf düğümlerine metastaz yapar. Uzak organ metastazı nadirdir. Biz femur başında metastatik papiller karsinom foliküler varyant olgusunu sunduk.

OLGU: 74 yaşında erkek hasta sol kalçada ani gelişen ağrı ve hassasiyet nedeni ile ortopedi polikliniğine müraccat etti. Yapılan radyolojik tetkiklerde sol femur şaftında kırık tesbit edilen hasta operasyona alındı. Kırık alanından alınan örnek patoloji laboratuvarına gönderildi. Laboratuvarımıza gelen materyal topluca 7 x5x2 cm ölçülerinde gri kahve renkli nekrotik kemik dokuydu. Doku örneklerine dekalsifikasyon işlemi uygulandı. Hematosilen-Eozin boyalı kesitler hazırlandı. Kesitlerde kemik trabekülleri arasında nekrotik doku içerisinde tümör invazyonu izlendi. Tümör hücreleri iri pleomorfik nükleuslu kolumnar sitoplazmalı epitel hücreleri olup, lümenlerinde kolloid içeren follikül yapıları oluşturuyordu. Follikül paterni oluşturan tümör hücre nükleuslarında fokal olarak buzlu cam görünümü, overlapping dikkati çekti. Yapılan immünohistokimyasal tetkikte tümör hücrelerinde TTF1 diffüz pozitif, tiroglobilin fokal pozitif olup bulgular tiroid malignitesine ait metastatlk lezyon ile uyumluydu. Tümör hücrelerinde HBME1 diffüz pozitif, Galektin3 fokal pozitif bulundu. Bu iki immünohistokimyasak tetkik sonucu papiiler tiroid karsinomu lehineydi. Histomorfolojik ve immünohistokimyasal bulgular birlikte değerlendirilerek olguya papiller tioid karsinomu folliküler varyant metastazı tanısı verildi. Alınan anemnezde hastanın 3 ay önce tiroidektomi ameliyatı geçirdiği ve papiller karsinom, folliküler varyant tanısı aldığı öğrenildi.

SONUÇ: Papiller karsinom tiroidin en sık görülen malignitesidir. Tiroid karsinomlarının %80-90 nını oluşturur. Tiroid malignitelerinde en sık uzak metastaz akciğer ve kemikte görülür.Foliküler karsinomlarda papiller karsinoma oranla daha fazla uzak metastaz görülürken, papiller karsinom bölgesel lenf düğümlerine metastaz yapar uzak metastaz nadirdir.

Anahtar Kelimeler : Kemik, metastatik tümör, papiller tiroid karsinomu