Güncel Patoloji Dergisi 2017, Cilt 1, Ek Sayı
PS195 - GASTROİNTESTİNAL KANAL SCHWANNOMLARI
Gastrointestinal Patoloji
Orkun Akman1, Aytekin Akyol1, Cenk Sökmensüer1, Gökhan Gedikoğlu1
1Hacettepe Üniversitesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı
 

Amaç: Schwannomlar, periferik sinir kılıfının benign, yavaş büyüyen neoplazmları olup ender olarak gastrointestinal kanalından köken almaktadır. Radyolojik, makroskopik ve morfolojik bulgulardaki benzerlikler nedeniyle gastrointestinal kanalın diğer mezenkimal neoplazmlarından ayırımı zor olmakla birlikte tedavi protokolü ve prognozdaki farklılıklar nedeniyle ayırıcı tanının yapılması önemlidir.

Gereç ve Yöntem: Bu araştırmada Hacettepe Üniversitesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı’nda 2000-2017 seneleri arasında mikroskopik inceleme sonrası “Schwannom” tanısı alan vakalar klinik, histopatolojik ve immünhistokimyasal özellikleri açısından değerlendirilmiştir.

Bulgular: 2000-2017 seneleri arasında Hacettepe Üniversitesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı’nda gastrointestinal kanal yerleşimli schwannom tanısı verilen 11 hastanın 3(%27)’ü erkek, 8(%63)’i kadındır. Tanı anındaki ortalama yaş 54‘tür (36-72 yaş). Tümör yerleşim yerleri değerlendirildiğinde 8‘i mide, 1‘i ince bağırsak, 2‘si kolona lokalizedir. Bir hastada eş zamanlı olarak over karsinomu tespit edilmiştir. Histopatolojik olarak olguların tümünde solid, iğsi pattern hakimdir. Yapılan immünhistokimyasal çalışmalarda vakaların tümünde S100 ile diffüz pozitiflik mevcuttur. Ki67 proliferasyon indeksi tüm vakalarda %2’den düşük olarak değerlendirilmiştir.

Sonuç

Gastrointesinal kanal yerleşimli schwannomlar, benign, yavaş büyüyen tümörler olup prognozları genellikle oldukça iyidir. Tedavisinde rezeksiyonun yeterli olduğu literatürde bildirilmiştir. Bu özellikleri açısından GIST ve diğer mezenkimal neoplazmlardan ayırımı önemlidir. Morfolojik özellikler schwannom açısından büyük oranda ayırıdcı tanı sağlamaktadır, bununla birlikte literatürle uyumlu olarak çalışmamızda diffüz S100 pozitifliği oldukça önemlidir.

Anahtar Kelimeler : gastrointestinal kanal, schwannom, S100