Güncel Patoloji Dergisi 2017, Cilt 1, Ek Sayı
PS208 - REKTUMDA BENİGN FİBROBLASTİK POLİP
Gastrointestinal Patoloji
Ebru Akay1, Serdal Sadet Özcan1, Hatice Karaman1, Kemal Deniz2
1Kayseri Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Patoloji Eğitim Kliniği, Kayseri
2Erciyes Üniversitesi Patoloji Anabilim Dalı, Kayseri
 

Giriş

Benign fibroblastik polip son yıllarda tanımlanan, kolorektal sistem mukozasının nadir mezenkimal tümörlerindendir. Mikroskobik olarak kriptleri ayırarak lamina propriaya yerleşen, atipisi olmayan iğsi hücrelerin proliferasyonu ile karakterize bu polibi immunohistokimyasal boyama sonuçları ve ayırıcı tanısı ile birlikte sunmaktayız.

Olgu

69 yaşında erkek, kabızlık şikayeti ile genel cerrahi kliniğimize başvurmuştur. Yapılan kolonoskopide rektumda 3mm çapa sahip soliter polip dışında kolonun diğer segmentleri normal olarak değerlendirilmiş ve polip eksize edilmiştir. Patolojiye gelen materyal 0,3x0,2 cm ölçülerinde endoskopik biyopsi materyalidir. Hazırlanan Hematoksilen&Eozin kesiterde yüzeyi intakt epitel ile örtülü rektuma ait doku izlendi. Yüzey epitelinde hafif derecede hiperplazi bulguları mevcuttu. Lamina propriada yerleşim gösteren kriptlerin ayrışmasına neden olan iğsi hücre proliferasyonunun varlığı dikkati çekti. İğsi hücrelerin sitoplazma sınırları belirgin olmayıp soluk eozinofilik sitoplazmalıydı. Nükleolusları göze çarpmayan oval-iğsi nükleuslara sahipti. İğsi hücreler arasında eozinofiller ve lenfositler görüldü. Ganglion hücresi görülmedi. Yapılan immunohistokimyasal çalışmalarda iğsi hücreler vimentin ile pozitif reaksiyon verirken CD117, panCK,EMA,SMA,CD34,S100, Kromogranin, MelanA,ALK,Desmin,CD68,Beta-katenin ile boyanma olmadı. Ki67 proliferasyon indeksi %1'in altında bulundu. Atipi, mitoz ve nekroz görülmedi. Olgu bu bulgularla benign fibroblastik polip olarak raporlandı.

Sonuç

Benign fibroblastik polipler olgumuzda olduğu gibi en çok 6. dekadda ve distal kolonda görülmektedir. Spesifik bir semptomu olmayıp olguların çoğu insidentaldir. Son zamanlarda kolonun benign fibroblastik polibi ile perinöroma'nın aynı antite olduğu öne sürülmüştür. Olguların 2/3’ünde hiperplastik veya adenomatöz değişikliklerin eşlik ettiği bildirilmiştir. Olgumuzda da yüzey epitelinde hiperplastik değişiklikler mevcuttur. Ayrıcı tanıda inflamatuar fibroid polip (Vanek tümörü), GİST, schwannom, ganglionörom, nörofibrom, inflamatuar kloakogenik tümör, leiomyom/leiomyosarkom gibi düz kas tümörleri, SRÜS, mukozal schwann hücreli hamartom, synovial sarkom ve perinöroma gibi gastrointestinal sistemin diğer iğsi hücre poroliferasyonları bulunmaktadır. Histopatolojik olarak en çok perinöromaya benzemektedir. Ancak EMA negatifliği ile ayrılmaktadır. Ayırıcı tanıda immunohistokimyasal boyalar oldukça yardımcıdır. Sonuç olarak vimentin dışında diğer immunohistokimyasal belirleyiciler ile reaksiyon vermeyen, mukozal yerleşim gösteren, atipi mitoz ve nekrozun izlenmediği sakin ve sınırlı bir lezyonda benign fibroblastik polip akla gelmelidir.

Anahtar Kelimeler : mezenkimal tümör, fibroblastik polip, rektum