Güncel Patoloji Dergisi 2017, Cilt 1, Ek Sayı
PS209 - KÜÇÜK ÇAPTA AMA İLERİ EVREDE BİR NÖROENDOKRİN TÜMÖR
Gastrointestinal Patoloji
Birsen Gizem Özamrak1, Semin Ayhan1, Eray Kara2, Ömer Atmış1
1Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Patoloji Ana Bilim Dalı, Manisa
2Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı, Manisa
 

Giriş

Nöroendokrin tümörler (NET) bronkopulmoner, ürogenital, gastrointestinal sistem gibi çeşitli organ sistemlerinde yerleşim gösterebilen, nöroendokrin sistem hücrelerinden köken alan, heterojen bir neoplazi grubunu oluşturmaktadır. Gastroenteropankreatik NET’ler (GEP-NET), gastrointestinal sistemin 2. sıklıkta görülen tümörleridir.

Olgu

Dış merkezde yapılan görüntülemede umbilikus inferiorunda, mezenterik yağlı doku içinde, 6,5x3 cm’lik yumuşak doku dansitesinde kitle görülmesi üzerine, mezenkimal tümör, lenfoma, lenfadenopati ön tanılarıyla hastanemize yönlendirilen, genel cerrahi kliniğimize başvuran 50 yaşında kadın olguya segmenter ince barsak rezeksiyonu yapıldı. Makroskopik incelemede mezenterik yağ dokuda 4,5 cm çaplı nodüler kitle ve ince barsakta 1-1,5 cm’lik segmenti tutan ve serozada çekinti oluşturmuş tümör gözlendi. Alınan örneklerin kesitlerinde barsak duvarını tam kat tutan ve visseral peritonu infiltre eden, hiperkromatik nükleuslu, dar sitoplazmalı, uniform hücrelerle karakterli, invaziv adalar/trabeküller biçiminde tümöral lezyon görüldü. Yaygın perinöral invazyon ve lenfovasküler embolusların izlendiği tümörde immunhistokimyasal incelemede kromogranin (+), sinaptofizin fokal (+), CD56(-) idi. Ki-67 proliferasyon indeksi %4 olarak değerlendirildi. Mezenterik yağ doku içerisinde ilk tanımlanan büyük nodüler kitle de dahil olmak üzere materyalden disseke edilen 26 lenf nodunun 8’inde ve aynı seansta gönderilen karaciğer wedge rezeksiyon materyalinin kesitlerinde de benzer morfolojik özellikler sergileyen tümöre ait metastatik alanlar görüldü. Olgu bu özellikleriyle derece II nöroendokrin tümör olarak değerlendirildi, ENETS 2010 sınıflamasına göre T4N1M1 olarak değerlendirildi.

Sonuç

İnce barsak yerleşimli NET’lerin insidansı son 30 yıl içerisinde 3 kattan fazla artış göstermiştir. Literatürde küçük boyutlu NET’lerin bile (< 2cm) metastatik olabildiğini bildiren yayınlar bulunmaktadır. NET’lerin %50’si tanı anında metastatiktir. Bu oran ince barsak kökenli NET’lerde %70’tir. Tanı anında metastazların sıklığı tanının 5-7 yıl gibi geç konulması ile açıklanmaktadır. Primer tümörün semptom vermediği ve ana tümör kitlesinin metastazından daha küçük olması yüzünden ancak metastazıyla tanıya gidilebilen bu olgumuz da sunulmaya değer bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler : ince barsak, nöroendokrin tümör, metastaz