Güncel Patoloji Dergisi 2017, Cilt 1, Ek Sayı
PS211 - GASTRİK ADENOM VE NÖROENDOKRİN TÜMÖR BİRLİKTELİĞİ
Gastrointestinal Patoloji
Özlem Durak1, Nermin Karahan1, İbrahim Metin Çiriş1, Sevda Gerek Çelikden1, Altuğ Şenol2
1Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı
2Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı
 

GİRİŞ: Gastrointestinal sistemde nöroendokrin neoplazmlar sık görülmesine rağmen, adenomlar ile nöroendokrin tümörlerin birlikteliği oldukça nadirdir. Midede gastrik adenom ile nöroendokrin tümör birlikteliği literatürde az sayıda bildirilmiştir. Burada gastrik adenom ile birliktelik gösteren nöroendokrin tümör olgusunu sunmayı amaçladık.

OLGU SUNUMU: 42 yaşında erkek hastaya demir eksikliği anemisi ve vitamin B12 eksikliği nedeni ile özofagogastroduodenoskopi işlemi yapıldı. Endoskopik olarak korpusta büyük kurvatur arka duvar lokalizasyonunda 1,5 cm çapında sapsız polip izlendi. Endoskopik biyopsi materyali laboratuvarımıza gönderildi. Histopatolojik incelemede polipoid gelişim göstermiş yüzeyi psödostratifiye adenomatöz epitel ile örtülü gastrik adenom görüldü. Gastrik adenom epitelinde düşük dereceli displazi izlendi. Adenom tabanında başlayarak lamina propria ve muskularis mukozada devam eden 1,5 mm çapında infiltrasyon alanı izlendi. Yakından incelemede infiltrasyon alanında uniform görünümlü, yuvarlak nükleuslu, eozinofilik granüler sitoplazmalı hücrelerden oluşmuş glandüler yapılar yer alıyordu. Bu hücrelerde atipik mitoz görülmedi. İmmünhistokimyasal olarak kromogranin, sinaptofizin, CD56 infiltrasyon alanında pozitif iken, gastrik adenomda negatif izlendi. Ki67 proliferasyon indeksi infiltrasyon alanında %2 idi. Bu bulgularla olguya gastrik adenom ile birliktelik gösteren nöroendokrin tümör (NET,grade1) tanısı verildi.

SONUÇ:Gastrik adenom ve nöroendokrin tümörler nadir olarak birliktelik gösterebilirler. Bu birliktelikte nöroendokrin tümör komponenti invaziv adenokarsinomu taklit edebilir. Bu nedenle ayrıntılı mikroskopik inceleme ve immünhistokimyasal tekniklerin de yardımı ile ayırıcı tanının kolaylıkla yapılabileceği akılda tutulmalıdır.

Anahtar Kelimeler : gastrik adenom, nöroendokrin tümör