Güncel Patoloji Dergisi 2017, Cilt 1, Ek Sayı
PS212 - TAŞLI YÜZÜK HÜCRELİ MÜSİNÖZ ADENOKARSİNOMUN NADİR BİR LOKALİZASYONU; İNCE BARSAK
Gastrointestinal Patoloji
Reyhan Tansel1, Z. Merve Yaşaran Benk1, Kübra Ekşi1, Pınar Celepli1, Sema Hücümenoğlu1
1S. B. Ankara Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Patoloji Kliniği
 

Giriş

İnce barsak kanserleri oldukça nadirdir. 40 yaş üzeri insidansı artmakla birlikte, en sık 55-64 yaş aralığında görülmektedir. En sık lokalizasyonu %57 görülme oranıyla duodenum olmak üzere, jejunumda %29 ve ileumda %10 oranında görülür. Vakamız, ileumda yerleşimli, taşlı yüzük hücre komponenti içeren primer ince barsak adenokarsinomu tanısı almış olup çok nadir görülmesinden dolayı literatür eşliğinde sunulmuştur.

Olgu

77 yaşında kadın hasta, karın ağrısı ile hastanemize başvurmuştur. İnvaginasyon nedeniyle opere edilen hastanın ince barsak rezeksiyon materyalinde ileoçekal alanda apendikse yapışık görünümde, lümeni çepeçevre saran 5x3x2.5 cm boyutlarında, vegetatif görünümde kirli krem renkli, yer yer müsinöz alanlar da içeren tümöral lezyon izlenmiştir. Mikroskopik incelemede, ince barsakta lokalize olup seroza ve appendikse infiltre olan, yaygın müsin gölcükleri içinde atipik epitelyal hücrelerle döşeli düzensiz adenoid yapılar ve intrasitoplazmik müsin içeren taşlı yüzük hücreleri izlenmiştir. Tümör dışı ince barsak mukozasında yaygın ülsere alanlar dikkati çekmiştir. Yapılan immünhistokimyasal incelemede CK20 pozitif, CK7 fokal pozitif ve CDX2 negatiftir. Histokimyasal Musicarmin boyamada geniş müsin gölcükleri ve intrasitoplazmik müsin birikimi izlenmiştir. Tüm bu bulgularla vakaya taşlı yüzük hücreli komponent içeren müsinöz adenokarsinoma tanısı konulmuştur.

Sonuç

İnce barsak kanserleri tüm gastrointestinal malignitelerin %5’inden azını oluşturur ve dört histolojik tipi vardır: adenokarsinomlar, nöroendokrin tümörler, gastrointestinal stromal tümörler ve lenfomalar. Adenokarsinomlar, tüm ince barsak kanserlerinin %30-40’ını oluşturur. Tanı anında hastalar ortalama 6. dekattadır. Vakamızda olduğu gibi ince barsak adenokarsinomunda taşlı yüzük komponentinin de görülmesi, zaten az görülen bir antitenin daha nadir bir formudur.

Anahtar Kelimeler : adenokarsinoma, taşlı yüzük hücreli karsinom, ince barsak