Güncel Patoloji Dergisi 2017, Cilt 1, Ek Sayı
PS230 - KLİNİK OLARAK GASTROİNTESTİNAL STROMAL TÜMÖRÜ TAKLİT EDEN BRUNNER BEZ ADENOMU
Gastrointestinal Patoloji
Ezgi Işıl Turhan1, Ömer Yerci1, Nesrin Uğraş1
1Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı
 

GİRİŞ

Brunner bez adenomu, brunner bezlerinin lobuler proliferasyonundan kaynaklanan, tüm benign duodenum tümörlerinin %10,6’sını oluşturan nadir görülen bir lezyondur. Sıklıkla küçük çaplı ve asemptomatik olup, gastroduodenoskopi ve diğer görüntüleme yöntemleri ile insidental olarak saptanırlar. Bazen büyük boyutlara ulaşabilen lezyonlar, olgularda kanama ve obstruksiyon ile prezente olurlar. Histopatolojik incelemede yer yer fibröz septalarla ayrılmış brunner bezlerinin lobül şeklinde proliferasyonu izlenmektedir. Çapı 1 cm’den büyük olan brunner bez hiperplazisi, brunner bez adenomu olarak adlandırılmaktadır. Lezyonda nadir olarak fokal hücresel atipi ve malign dönüşüm literatürde bildirilmektedir. Bu sunumda, gastrointestinal sistem kanaması ile prezente olan duodenum yerleşimli brunner bez adenomu olgusu literatür bilgileri eşliğinde sunulmuştur.

OLGU

20 gündür devam eden melena ve baş dönmesi şikayeti ile başvuran 59 yaşında erkek hastada, uygulanan endoskopide bulbus duodenide yaklaşık 4 cm çapında, geniş tabanlı, üzeri mukoza ile örtülü, fokal milimetrik ülserasyonlar gösteren submukozal kitle saptandı. Olguya gastrointestinal stromal tümör (GİST) ön tanısı ile genel cerrahi tarafından operasyon planlandı. Birimimize 4,5x2,5 cm boyutunda 1,5 cm çapında sapı bulunan, dış yüzü mukoza ile örtülü polipektomi materyali gönderildi. Polibe lezyonun kesit yüzeyi krem renkli yumuşak kıvamlı, multilobule görünümdeydi. Lezyondan hazırlanan kesitlerde, yer yer ülserasyon gösteren ince barsak epitelinin altında benign brunner bezlerinin lobuler proliferasyonu izlendi. Bu lobulasyonlar arasında küçük duktus yapıları ve stromal elemanlar seçilmekteydi. Bulgular eşliğinde olguya ‘brunner bez adenomu’ tanısı konuldu.

SONUÇ

Brunner bezleri, duodenumun submukozasında yerleşimli, dallanmış yapılar oluşturan tubuloalveollar bez yapılarıdır. Brunner bezlerinin anormal proliferasyonu 3 tipe ayrılmaktadır. Tip 1’de duodenum boyunca multipl sesil projeksiyonlar halinde diffüz nodüler hiperplazi, Tip2’de duodenum bulbusuna sınırlı sesil projeksiyonlar halinde nodüler hiperplazi, Tip 3’te ise polipoid tümör benzeri projeksiyonlar gösteren glandüler adenom izlenmektedir. Brunner bez adenomu, nadir görülen bir proliferatif lezyon olmasına karşın yaratabileceği komplikasyonlar ve ayırıcı tanısında yer alan gastrointestinal stromal tümör, nörojenik tümörler, ektopik pankreas dokusu, duodenum duvarının kistik distrofisi gibi lezyonlar açısından akılda tutulması gereken bir antitedir.

Anahtar Kelimeler : Brunner bez adenomu, duodenum, melena