Güncel Patoloji Dergisi 2017, Cilt 1, Ek Sayı
PS243 - ENTERİK DUBLİKASYON KİSTİ VE HETEROTOPİK MEZENTERİK OSSİFİKASYON: BİR OLGU SUNUMU
Gastrointestinal Patoloji
Gülçiçek Ayrancı1, Itır Ebru Zemheri1, Nihan Karaman Ayyıldız2
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ümraniye Eah, Patoloji Bölümü
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ümraniye Eah, Çocuk Cerrahisi Bölümü
 

Giriş

Enterik dublikasyon kisti gastrointestinal sistem embriyogenezi sırasında meydana gelen nadir bir durum olup dublikasyon kistleri gastrointestinal sistemin herhangi bir yerinde oluşabilir. Heterotopik Mezenterik Ossifikasyon (HMO) ise mezenterde matür kemik oluşumu ile karakterize oldukça ender bir durumdur. HMO, intra-abdominal myositis ossifikans (AMO) olarak da bilinmekte olup literatürde günümüze dek 30 kadar olgu bildirilmiştir.

Olgu

6 yaşında erkek çocuk hastanemizin Çocuk Cerrahisi kliniğine akut batın ile başvurmuştur. Görüntülemede intraaabdominal yerleşim gösteren 4 cm çapında kitle tespit edilmiştir. Operasyon sırasında kitlenin mezenter üzerinde yer aldığı, çok sert olduğu ve barsak lümeni ile ilişkili olmadığı tespit edilmiştir. Kitlenin mikroskopisinde; psödostratifiye kolumnar epitel ile döşeli arada goblet hücrelerinin izlendiği, etrafında müsküler tabakası seçilen, enterik dublikasyon kisti ile uyumlu lezyon izlenmiştir. Bu lezyon üzerinde ve etrafındaki mezenterin içinde yaygın distrofik kalsifikasyon ve matür kemik oluşumu dikkati çekmiştir. Bu bulgular ile, enterik dublikasyon kisti ve mezenter üzerinde heterotopik ossifikasyon olarak yorumlanmıştır.

Sonuç

Bu olgu nadir görülen enterik dublikasyon kistinin nadir görülen bir durum olan Heterotopik Mezenterik Ossifikasyon (HMO) birlikteliği nedeniyle sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler : Enterik Dublikasyon Kisti, Heterotopik Mezenterik Ossifikasyon, intraabdominal myositis ossifikans