Güncel Patoloji Dergisi 2017, Cilt 1, Ek Sayı
PS246 - KOLOREKTAL TUBULER VE TUBULOVİLLÖZ ADENOMLARDA İMMÜHİSTOKİMYASAL OLARAK MUC1, MUC2, MUC5AC VE MUC6 EKSPRESYON ANALİZİ
Gastrointestinal Patoloji
Buket Bambul Sığırcı1, Nevra Dursun1, Cem Leblebici1
1S.b.ü. İstanbul Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Bölümü
 

AMAÇ

Müsin , birçok mukozal epitel hücresi tarafından üretilen yüksek molekül ağırlıklı glikoproteindir. Normalde epitelyal yüzeylerde hücre membranı ile dış çevre arasında bariyer görevi oynar hücreyi mikroorganizma toksin ve proteolitik enzimlerden korurlar. Tümöral hücrelerde ise hücre yüzeyini kapatarak ya da immün tanımada kullanılan yüzey antijenlerini örterek immün sistemden korunmayı sağlarlar.

Kolon adenokarsinomlarında MUC1 gen ekspresyonun arttığı, normalde kolonda bulunmayan MUC5AC ve MUC6’nın denova ekspresyonun gerçekleştiği ve müsinöz tümörlerde MUC2 gen ekspresyonun arttığı bilinmekte iken neoplastik sürecin başındaki adenomlarda değişiklikler net değildir.

Biz çalışmamızda 35 tubuler/tubulovillöz adenom olgusunda immünhistokimyasal olarak MUC1, MUC2, MUC5AC ve MUC6 ekspresyonunu analiz ettik.

GEREÇ VE YÖNTEM

İstanbul Eğitim Araştırma Hastanesi Patoloji bölümü tarafından tubuler/tubulovillöz adenom tanısı ile 35 vaka çalışmaya alındı.

MUC1, MUC2, MUC5AC ve MUC6 immünhistokimya boyaları uygulandı. Boyanma şiddeti 0(boyanma yok) ,1 (%30 hücrede boyanma) ,2(%30-60 hücrede boyanma), 3(%60 üzeri hücrede boyanma) sınıflandırılarak, boyanma oranı yüzde verilerek not edildi.

BULGULAR

Olguların yaş ortalaması 63,4 idi. Vakaların 19’unda yüksek dereceli displazi mevcut olup 16’sında displazi izlenmedi. Endoskopik incelemede 19 vakada birden çok sayıda, 16 vakada ise tek polip görülmüştür. 35 vakanın 3 tanesi sağ, 7 tanesi transvers, geri kalan 25 tanesi sol kolonda lokalizeydi.

MUC1 ile MUC2 ile olguların tümünde farklı şiddette ve oranlarda boyanma saptandı.(MUC1 ile 7 olguda boyanma oranı %30’un altında, 3 olguda %30-%60 arası, 25 olguda %60’ın üstünde, MUC2 ile 4 olguda %30-%60 arası, 31 olguda ise %60 ve üstünde idi.) MUC6 ile hiçbir olguda boyanma saptanmadı. MUC5AC ile 9 olguda boyanma saptanmazken, 26 olguda değişken oranlarda boyanma saptandı.

SONUÇ:

Tubuler adenomlardaki displazi derecesi ve yerleşim yeri göz önünde tutulduğunda MUC1, MUC2, MUC5AC ve MUC6 ile boyanma şiddeti ve yüzdelerinde farklılık saptanmadı.

Ancak literatürde izlenen karsinom ve adenom müsin ekspresyon farkı göz önünde bulundurulduğunda daha geniş olgu serileriyle, karsinom ve normal alanları da çalışmaya katarak daha kapsamlı bir çalışma yapılması gerektiğini düşünüyoruz.

Anahtar Kelimeler : tubuler adenom,müsin ekspresyonu,MUC1