Güncel Patoloji Dergisi 2017, Cilt 1, Ek Sayı
PS247 - HETEROTOPİK OSSİFİKASYON İÇEREN HİPERPLASTİK MİDE POLİBİ
Gastrointestinal Patoloji
Hasan Gökçe1, Tugba Biri1, Emine Şamdancı1, Oğuzhan Yıldırım2
1İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı, Malatya
2İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Gastroenteroloji Anabilim Dalı, Malatya
 

Giriş

Gastrik polipler yüksek prevalansları ve bazılarının malign transformasyon göstermeleri sebebiyle büyük bir klinik problemdir. Hiperplastik polipler gastrik poliplerin % 75 ini oluşturmaktadır. Genellikle 1 cm’den küçük, tek sesil polipler olup antrumda lokalizedirler. Hiperplastik poliplerin patogenezi kesin olarak bilinmemekle birlikte, mukozal hasara karşı abartılı rejeneratif bir yanıt sonucu oluştukları düşünülmektedir. Semptomatik oldukları zaman dispepsi, midede yanma hissi, karın ağrısı ya da anemi ile sonuçlanan üst gastrointestinal sistem kanaması gibi bulgular gösterirler.

Olgu

Dispepsi şikayeti ile hastanemize başvuran 33 yaşında kadın hastaya endoskopi yapılmıştır. Endoskopide fundus ve antrum mukozası ödemli, hiperemik, yer yer erozyone izlenmiştir. Fundusta 4 mm çapında polipoid lezyon görülmüştür. Lezyon eksize edilip patoloji bülümüne gönderilmiştir. Mikroskobik incelemede uzamış, distorsiyone, hiperplastik foveolar epitel ile döşeli bir kısmı dilate bez yapılarının bulunduğu gastrik hiperplastik polip yapısı görülmüştür. Lamina propriada lenfoplazmasiter hücre ve yer yer nötrofil lökositlerin eşlik ettiği inflamasyon ve heterotopik ossifikasyon alanları mevcuttur.

Sonuç

Hiperplastik polipler midede en sık görülen poliplerdir. Literatürde heterotopik ossifikasyon içeren az sayıda mide polibi bildirilmiştir. Bu nedenle olguyu sunmaya değer bulduk.

Anahtar Kelimeler : Mide, hiperplastik polip, heterotopik ossifikasyon