Güncel Patoloji Dergisi 2017, Cilt 1, Ek Sayı
PS249 - MİDE YERLEŞİMİ NADİR GÖRÜLEN METASTATİK DÜŞÜK DERECELİ ENDOMETRİYAL STROMAL SARKOM-OLGU SUNUMU
Gastrointestinal Patoloji
Neşe Çallı Demirkan 1, Gülsün Gülten1, Gülcan Yavuz2
1Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı, Denizli
2Denizli Devlet Hastanesi Tıbbi Patoloji Kliniği, Denizli
 

Giriş

Endometriyal stromal sarkom(ESS) uterusun nadir görülen mezenkimal neoplazisidir, bütün uterus neoplazilerinin %0,2 ‘sini oluşturur. ESS uterus dışı alanlarda son derece nadir görülür. En sık görüldüğü ekstrauterin alanlar over, omentum, bağırsak duvarı, abdomen, periton, pelvis, vulva ve vajinadır. ESS’nin uzak metastazı literatürde beyin, akciğer, böbrek, mesane, kemik ve kalpte bildirilmiştir. Literatürde midede şimdiye kadar 3 olgu bildirilmiştir. Bunların 1’i ‘’metastatik endometriyal stromal sarkom’’ tanısı almıştır , 2’si ‘’primer ekstrauterin endometriyal stromal sarkom’’ tanısı almıştır.

Olgu

Dış merkezde 2002 yılında TAH+sol salpingooferektomi ameliyatı olmuş 53 yaşında kadın hastaya uterusta ‘’düşük dereceli endometriyal stromal sarkom’’ tanısı konmuştur. Mide yanması şikayetiyle Ekim 2016’da dış merkeze başvuran hastaya endoskopi yapılmıştır. Korpus distalinde 4,5 cm çapında papillomatöz oluşum tespit edilmiştir. Hastaya subtotal gastrektomi yapılmış materyalde mukoza altına yerleşmiş 4,5x4,5x2 cm boyutlarında kahverengi renkte lezyon alanı izlenmiştir. Lezyondan hazırlanan kesitler dış merkezde incelenmiş ve patoloji laboratuvarımıza konsülte edilmiştir. Histopatolojik incelenmede, mukoza ile ilişkisi izlenmeyen submukoza, muskularis propriya ve subserozada multifokal odaklar şeklinde izlenen vasküler yapılardan zengin ve perivasküler alanları konsantrik iğsi hücrelerin doldurduğu retiform paternde, düşük dereceli mezenkimal proliferasyon izlenmiştir. Tümör hücrelerinin 'groove' benzeri nükleer çöküntüler içerdiği ve dar sitoplazma sınırları belirsiz hücreler olduğu izlenmiştir. İmmunhistokimyasal incelemede; tümör hücrelerinde CD10 (+), ER ve PR nükleer kuvvetli (+), Aktin diffüz yaygın (+);CD34, Kalretinin, FLI-1, DOG1, D240, CD31 (-) saptanmıştır. Hastaya bu bulgularla ‘’düşük dereceli endometriyal sarkom metastazı’’ tanısı konmuştur. Hasta sonrasında dış merkezde takiplerine devam etmiştir.

Sonuç

Midede primer ya da metastatik olarak ESS tanısı literatürde çok nadirdir. Ayrıca bu tümörler midede bulunan gastrointestinal stromal tümör, schwannom, düz kas tümörleri ve vasküler tümörler ile morfolojik olarak karışabileceğinden sunuma değer bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler : Mide, endometriyal stromal sarkom