Güncel Patoloji Dergisi 2017, Cilt 1, Ek Sayı
PS253 - 2007-2017 YILLARI ARASINDA PRİMER GASTROİNTESTİNAL SİSTEM LENFOMASI TANISI ALAN OLGULARIMIZIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Gastrointestinal Patoloji
Gülsün Gülten1, Nilay Şen Türk1, Sibel Kabukçu Hacıoğlu2, Neşe Çallı Demirkan1
1Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı, Denizli
2Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi ,hematoloji Bilim Dalı, Denizli
 

Amaç: Primer gastrointestinal sistem (GİS) lenfomaları, tüm lenfomaların %0,9’unu oluşturur. Anabilim Dalımızda 2007-2017 yılları arasında primer GİS lenfoması tanısı alan olguların klinikopatolojik özelliklerini retrospektif olarak ortaya koymayı ve literatür ile karşılaştırmayı amaçladık.

Gereç-Yöntem: Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakultesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı’nda 2007 ile 2017 yılları arasında primer GİS lenfoması tanısı alan 75 hastanın klinikopatolojik verileri retrospektif olarak değerlendirildi.

Bulgular: Tanı sırasında ortalama yaş 68,36 (23-89) yıl idi. Hastaların %81,3’ü 50 yaş ve üzerinde, %18,7’si 50 yaş altındadır. Erkek/kadın oranı 44/31 olup, erkeklerde daha sık izlenmiştir.Primer GİS lenfoması hastaların %74,6’sında (56 hasta) mide, %14,7’sinde (11 hasta) ince barsak ve %10,7’sinde (8 hasta) kolon yerleşimli idi.Primer GİS lenfomaları içinde en sık görülen subtip olarak mide yerleşimlilerin %83,9’u Diffüz Büyük B-Hücreli Lenfoma (DBBHL), ince bağırsak yerleşimlilerin %27,3’ü DBBHLve kolon yerleşimlilerin %50’si Mantle Hücreli Lenfoma tanısı almıştır.

Sonuç

Primer GİS lenfomalarımızın cinsiyet dağılımı, ve yerleşim sıklığı literatürle uyumludur.Ancak, ortalama görülme yaşı batı literatürüne göre biraz daha yüksektir. Ayrıca, subtipler yönünden mide ve ince barsak yerleşimli olanların sıklığı literatürle uyumlu iken, kolonda literatürden farklı olarak DBBHL yerine Mantle Hücreli lenfoma daha sık görülmektedir.

Anahtar Kelimeler : Gastrointestinal Sistem, Lenfoma