Güncel Patoloji Dergisi 2017, Cilt 1, Ek Sayı
PS257 - MEDÜLLER MİDE KARSİNOMU: OLGU SUNUMU
Gastrointestinal Patoloji
Hasan Gökçe1, Semra Caferoğlu Gürünlüoğlu1, Emine Şamdancı1, Tuğba Biri1, Cüneyt Kayaalp2
1İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Patoloji Ana Bilim Dalı
2İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı
 

Giriş

Medüller karsinom kendine özgü klinik ve histopatolojik özellikleriyle mide karsinomunun nadir bir alt tipidir. Lenfoepitelyoma benzeri gastrik karsinom ve lenfoid stromaya sahip gastrik karsinom olarak da isimlendirilir.

Olgu

Yetmişdört yaşında erkek hasta mide karsinomu ön tanısı ile merkezimize başvurmuştur. Çekilen BT’de mide küçük kurvaturda 2 cm’e ulaşan duvar kalınlaşması (mide karsinomu?) şeklinde raporlanmıştır. Hastaya total gastrektomi uygulanmıştır.

Gastrektomi spesmeninin makroskopik incelemesinde özefagogastrik bileşkede 4.5x3.5x2.8 cm ölçülerinde tümör görülmüştür. Mikroskopik incelemede solid paternde dizelenen atipik hücreler içeren, yoğun lenfoid stromaya sahip, ekspansiv invazyon gösteren tümöral proliferasyon izlenmiştir. Tümörün yaklaşık %95’i uzantılı poligonal, oval ya da yuvarlak sitoplazmalı iri hiperkromatik çekirdekli hücrelerden oluşmaktaydı. Çok sayıda multinükleer bizar şekilli tümör hücresi mevcuttu. İmmünohistokimyasal boyamada pansitokeratin pozitif, EBV kokteyl fokal pozitiftir. Kırkyedi adet lenf düğümünden beş tanesinde tümör metastazı görülmüştür.

Sonuç

Medüller karsinom latent EBV enfeksiyonu ya da mikrosatellit instabilitesi (MSI) ile ilişkili gelişebilir. Diğer alt tiplere nazaran daha iyi prognoza sahiptir. Ancak klinikopatolojik ve moleküler özellikleri tam olarak anlaşılamamıştır. Literatürde makroskopik olarak iyi sınırlı, büyük Borrmann II tümörler olarak bildirilmiştir. Histopatolojisi yoğun lenfoid infiltrat ve nondezmoplastik stroma içerisine gömülmüş az diferansiye tümör hücreleriyle karakterizedir. Olguların %80’i EBV pozitiftir. Yapılan çalışmalarda MSI ilişkili medüller karsinom olgularında EBV enfeksiyonuna rastlanılmamıştır. Bu EBV enfeksiyonuyla ilişkili gelişen ve MSI ile ilişkili metilasyon paternlerinin ayrı olduğunu düşündürmektedir. Gastrik karsinomlarda tümör boyutu lenf nodu metastazı için iyi bilinen bağımsız bir risk faktörü olsada, araştırmalar büyük tümör boyutunda dahi lenf nodu metastazı insidansının düşük olduğu medüller karsinomda durumun farklı olduğunu göstermektedir. Medüller karsinomda karakteristik olarak görülen lenfoid hücreler immün cevapta önemlidir.

Preoperatif endoskopik biyopsilerde medüller karsinomun histolojik olarak az diferansiye adenokarsinom, lenfoma ve nöroendokrin karsinomdan ayrımı zor olabilir.

Medüller karsinom büyük tümör boyutu ve az differansiye tümör hücreleri gibi kötü prognostik özelliklere sahip olmasına karşın prognozu daha iyidir. Endoskopik biyopsilerde tanı güçlüğüne sebep olabilmesi sebebiyle ayırıcı tanıda önemli bir antitedir.

Anahtar Kelimeler : Mide, medüller, karsinom, EBV, MSI