Güncel Patoloji Dergisi 2017, Cilt 1, Ek Sayı
PS261 - SERRATED ADENOKARSİNOM: OLGU SUNUMU
Gastrointestinal Patoloji
Afife Uğuz1, Nermin Karahan1
1Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı, Isparta
 

GİRİŞ: Serrated adenokarsinom tüm kolorektal adenokarsinomların %7,5’ i iken proksimal kolorektal adenokarsinomların %17,5’ idir. Serrated adenokarsinomlar genellikle traditional serrated adenomlardan daha az sıklıkla sesil serrated adenomlardan kaynaklanmaktadır. Serrated lezyonlar ortak morfolojik özellikler taşımakla birlikte sesil serrated adenom ve traditional serrated adenomlar farklı mutasyonlara uğrayarak serrated adenokarsinom gelişme riskine sahiptirler. Burada çok sayıda sesil serrated adenomu olan serrated adenokarsinomlu bir olgu sunuldu.
OLGU: 55 yaşında erkek hasta hastanemize karın ağrısı şikayeti ile hastanemiz acil servisine gelmiştir. Hastanın özgeçmişinde herhangi bir hastalık ameliyat öyküsü yoktur. Hasta ileus nedeniyle ameliyata alınmıştır. Hastada ameliyat sırasında çok sayıda metastatik kitlesi olması sebebiyle total kolektomi ince barsak segmenter rezeksiyonu ve dalağın kolon splenik fleksuraya yapışık olmasından dolayı splenektomi yapılmıştır. Ameliyat materyali bölümümüzde incelendi. Makroskobik incelemede kolon üzerinde birincisi 4x2,5x2 cm, ikincisi 3x2,5x2 cm, üçüncüsü 2,5x1,5x1 cm boyutlarında 3 adet tümör odağı, 7 adet en büyüğü 2 cm, en küçüğü 0,3 cm çapında polipler izlendi. Ayrıca gönderilen 2 adet farklı ince barsak segmentlerininde her birinde birer adet büyüğü 2 cm, küçüğü 1cm uzun çapında iki adet tümör infiltrasyonu izlendi. Mikroskobik incelemede kolondaki tümör odaklarının serrated adenokarsinom , poliplerin de sesil serrated adenom/polip, ince barsaktaki tümör odakları da serrated adenokarsinom metastazı olduğu görüldü.
SONUÇ: Serrated adenokarsinomlar, kolorektal adenokarsinomların herediter nonpolipozis kolorektal kanserden 2 kat, familyal adenomatoz polipozis koliden 6 kat daha sık görülen bir alttipi olup eşlik eden serrated adenom varlığında tanısı daha kolay olabilirken bunun olmadığı durumlarda atlanabilmektedir. Doğru tanının konması hastanın doğru tedavi almasında ve prognozunun belirlenebilmesinde ve gerekirse ailesinin kolonoskobik takibinin yapılması açısından önemlidir.

Anahtar Kelimeler : serrated adenokarsinom, kolorektal, serrated adenom