Güncel Patoloji Dergisi 2017, Cilt 1, Özel Sayı
PS264 - KALSİFİYE FİBRÖZ TÜMÖR(OLGU SUNUMU)
Gastrointestinal Patoloji
Hesna Müzeyyen Astarcı1, Eda Hilal İmamoğlu1, Selma Erdoğan Düzcü1, Ertunç Çinpolat1, Çetin Boran1
1Abant İzzet Baysal Üniversitesi İzzet Baysal Eah Patoloji
 

GİRİŞ: Kalsifiye fibröz tümör nadir olarak görülen benign fibröz yumuşak doku lezyonudur. Genellikle çocuk ve genç erişkinleri etkilemektedir. Sıklıkla abdominal kavite ve peritonda yerleşim göstermektedir. Gastrointestinal sistemde görülen kalsifiye fibröz tümör ise oldukça nadirdir. Literatürde ince bağırsak yerleşimi gösteren 3 adet vaka rapor edilmiştir. Burada ince bağırsak lokalizasyonundaki kalsifiye fibröz tümör olgusunun sunulması amaçlanmıştır.

OLGU :35 yaşında kadın hasta sol taraf kasık ağrısı nedeniyle yapılan MR enterografisi sonucunda umblikus seviyesinde ince bağırsakta 3cm’lik kitle saptanmıştır. Hastaya yapılan laparoskopik eksplorasyon sonrasında eksize edilen ince bağırsak segmentinin serozasında yerleşim gösteren düzgün sınırlı kitle izlenmiştir. Kitleye yapılan histolojik ve immünhistokimyasal inceleme sonucunda hücreden fakir yoğun kollajenize doku içerisinde lenfoplazmositer hücreler, psammom cisimcikleri ile distrofik kalsifikasyon alanları izlenmiştir ve kalsifiye fibröz tümör tanısı konulmuştur.

SONUÇ: Bu olguda kalsifiye fibröz tümörün nadir görülen ince bağırsak yerleşimi vurgulanarak klinik ve morfolojik özelliklerine değinilmiştir.

Anahtar Kelimeler : kalsifiye fibröz tümör, ince bağırsak