Güncel Patoloji Dergisi 2017, Cilt 1, Ek Sayı
PS267 - ENDOMETRİOZİSE İKİNCİL AKUT APANDİSİT: OLGU SUNUMU
Gastrointestinal Patoloji
İrem Atalay Karaçay1, Arsenal Sezgin Alikanoğlu1, Dinç Süren1, Cem Sezer1
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Antalya Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Kliniği
 

GİRİŞ

Akut apandisit, en sık karşılaşılan akut karın nedenidir. Apandisit gelişimindeki temel patofizyoloji, appendiks vermiformis lümeninin çeşitli nedenlerle tıkanmasıdır. Erişkin popülasyonda en sık obstruksiyon nedeni fekalitler olup appendiks epitelinde yerleşen endometriozis odakları gibi nadir nedenlerle de lümen tıkanabilir ve akut apandisit gelişebilir.

OLGU

39 yaşında kadın hasta karın ağrısı ve bulantı şikayetleri ile acil servisimize başvurdu. Akut apandisit ön tanısı ile ameliyata alındı. Mikroskopik incelemede appendiksin musküler tabakasında nötrofil infiltrasyonu ile karakterli akut apandisit bulgularının yanı sıra psödostratifiye görünümde glandüler yapılar dikkati çekti. Glandüler yapıların etrafında yer yer iğsileşmiş görünümde stromal hücreler izlendi. İmmünohistokimyasal çalışmalarda musküler tabakadaki glandüler yapılarda ER ve PR pozitifliği görülürken CDX2 negatif saptandı. Glandların etrafındaki stromal hücrelerde CD10 ile boyanmanın izlenmesi üzerine bulgular Endometriozise ikincil akut apandisit ile uyumlu olarak değerlendirildi

SONUÇ

Endometriozis endometrial dokunun endometrial kavite dışında bulunmasıdır. Overler endometriozisin en sık görülme yeri olup nadir olarak da pelvik periton, inguinal kanal, barsak, mesane, kalp ve akciğerlerde bulunabilir. Appendiks endometriozisi insidansı %0.22-0.30 olup oldukça nadirdir. Histopatolojik olarak submukozada, musküler tabakada veya serozada endometrial glandların, stromanın veya hemosiderin yüklü makrofajların görülmesi ile tanı konulur . Histolojik olarak appendiksin iyi differansiye adenokarsinomları ile karışabilir fakat endometrioziste sitolojik ve yapısal atipi beklenmez.

Anahtar Kelimeler : Endometriozis, Akut apandisit