Güncel Patoloji Dergisi 2017, Cilt 1, Ek Sayı
PS273 - DUODENUM ENDOSKOPİK BİYOPSİ İLE TANI ALAN GERM HÜCRELİ TÜMÖR METASTAZI
Gastrointestinal Patoloji
Saadet Alan1, Neşe Karadağ1, Fahriye Seçil Tecellioğlu1, Nusret Akpolat1
1İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı, Malatya
 

Giriş

Testisin nonseminomatöz germ hücreli tümörleri, agresif seyirlidirler ve %50 oranında hasta tanı anında metastatiktir. Bu tümörlerin %70’i birden fazla germ hücre tümörü komponentinden oluşmaktadır. Komponentlerden en agresif olanı koryokarsinomdur. Hastaların metastazları en sık paraaortik, supraklavikuler fossa lenf nodları, akciğer, karaciğer, kemik ve beynedir. Germ hücreli tümörler insidansı %5’den az olmak üzere nadiren gastrointestinal sisteme metastaz yapabilirler. Gastrointestinal sistem metastazında insidans en sık mideye görülmüştür. Germ hücreli tümörlerin tüm gastrointestinal lokalizasyonlar içinde duodenuma metastazı oldukça nadirdir.

Olgu

24 yaşında erkek hasta, göbek çevresinde ağrı ve karın şişliği şikayeti ile hastanemize başvurmuştur. Ultrasonografik incelemede umblikus düzeyinde paraaortik alanda en büyüğü 58x34 mm boyutta çok sayıda lenf nodu dizisi tespit edilmiştir. Endoskopik incelemede duodenum 2. kıtada lümeni tıkayan ülserovejetan kitle izlenmiş, biyopsi alınmıştır. Endoskopik biopside diffüz infitratif özellikte, çoğu yuvarlak nükleuslu, bir kısmı belirgin nükleollü, hücre sınırları belirsiz anaplastik, pleomorfik hücrelerden oluşmaktadır. Yapılan ilk immünohistokimyasal panelde PanCK ile diffüz membranöz, LCA ile diffüz, granüler sitoplazmik boyanma izlendi. Daha sonrasında yapılan boyamalarda SALL4, OCT-4 bu hücrelerde diffüz pozitiflik; PLAP, D2-40, CEA(p) yamalı / fokal pozitiflik; EMA fokal şüpheli pozitiflik; HMWCK, LMWCK, ALK, CD3, CD20, CD117, Glipikan 3 ile negatif boyanma görülmüştür. Olguda ayırıcı tanıda başta lenfoma düşünülmüş olup morfolojik ve immünohistokimyasal çalışmalar neticesinde germ hücreli tümör ile uyumlu olarak rapor edilmiştir.

Sonuç

Germ hücreli tümör metastazının duodenuma sıklıkla retroperitoneal lenf nodundan direkt invazyon yoluyla olduğu düşünülmektedir. Duodenuma, nonseminomatöz germ hücreli tümör metastazı oldukça nadir görülmesine rağmen, endoskopik biyopside karşılaşma durumunda, özellikle genç hastalarda germ hücre tümörler akla gelmelidir.

Anahtar Kelimeler : Germ hücreli tümör, duodenum, metastaz