Güncel Patoloji Dergisi 2017, Cilt 1, Özel Sayı
PS281 - GASTROİNTESTİNAL SİSTEMDE İNFLAMATUAR FİBROİD POLİP: 13 OLGUNUN KLİNİKOPATOLOJİK ÖZELLİKLERİ
Gastrointestinal Patoloji
Deniz Bayçelebi1, Bilge Can1, Filiz Karagöz1
1Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı
 

AMAÇ

İnflamatuar fibroid polip (İFP) ilk olarak Vanek tarafından 1949 yılında tanımlanmış, gastrointestinal sistemin nadir görülen benign davranışlı lezyonudur. En sık mide (%70) ve ileum (%20), nadiren duedonum, jejenum ve çok ender olarak da özofagus ve kolon yerleşimlidir. Genellikle asemptomatiktir. Gastrointestinal kanal boyunca polipoid kitle oluşturmuş mezenkimal tümör ve tümör benzeri lezyonların ayırıcı tanısı kolay olmayabilir. Çalışmamızda İFP'lerin klinikopatolojik özelliklerinin ve yaşanan ayırıcı tanı zorluklarının tartışılması amaçlanmıştır.

GEREÇ-YÖNTEM

Bölümümüzde tanı konmuş 13 adet İFP olgusu yeniden değerlendirilmiştir.

BULGULAR

Olguların 4 tanesi gastrointestinal stromal tümör ile ayırıcı tanısı için tarafımıza konsülte edilmiştir. Hastaların 7’si kadın, , 6'sı erkektir. Yaş ortalaması 55'tir (31-87). Lezyonların 8 tanesi mide, 3 tanesi ince bağırsak ve 2’si kolon yerleşimlidir. Çapı bilinen lezyonlarda çap ortalaması 20,6mm (8-45mm)'dir. İleum yerleşimli lezyonlar daha büyük çaplı olup invajinasyon kliniği oluşturmuştur. Mikroskopide, değişen oranlarda eozinofil lökosit infiltrasyonu, ödem ve/veya kollajenizasyon içeren stromada yer yer perivasküler konsantrik yerleşim gösteren fibroblast benzeri iğsi hücre proliferasyonu izlenmiştir. Lezyonun çapı/yaşına göre histomorfoloji değişkendir. Submukozal yerleşimli lezyonların çoğunda mukozal tutulum da eşlik etmiştir. Tüm lezyonlarda CD117, Dog 1, S-100 protein, ALK ve desmin negatiftir. Olguların çoğunda iğsi hücreler CD34 pozitiftir, ancak CD34 "negatif" olgular da mevcuttur.

SONUÇ

İFP, reaktif olarak gelişen non-neoplastik lezyon kabul edilirken, son yıllarda bu lezyonların bir kısmında aktive edici PDGFRA mutasyonunun saptanması ile neoplastik klonal proliferasyon oldukları hatta gastrointestinal stromal tümör (GİST) ile ilişkilendirilebileceği yönünde tartışmalar mevcuttur. Ayrıca CD34 "negatif", tipik histomorfoloji sergilemeyen psödotümör benzeri varyantları tanımlanmıştır. İFP'in geniş olan ayırıcı tanı listesinde en önemlileri GİST, eozinofilik gastroenterit, kolonun benign fibroblastik polibi ve inflamatuar myofibroblastik tümördür. Leiomyom ve düz kas hamartomları, schwannom veya schwann hücre hamartomu, nörofibromatozis tip-1 ilişkili lezyonlar, fibromatozis, metastatik malign melanom ve kaposi sarkomu ile ayırıcı tanısı nispeten daha kolaydır.

Anahtar Kelimeler : inflamatuar fibroid polip, gastrointestinal sistem