Güncel Patoloji Dergisi 2017, Cilt 1, Ek Sayı
PS286 - NADİR GÖRÜLEN GASTROİNTESTİNAL STROMAL TÜMÖR VARYANTLARI: KONDROİD VE HEMANJİYOM BENZERİ VARYANT: İKİ OLGU SUNUMU
Gastrointestinal Patoloji
Fatih Kula1, Figen Barut1, Esin Kaymaz1, Emre Işık1, Eren Birol1, Şükrü Oğuz Özdamar1, Güldeniz Karadeniz Çakmak2
1Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı, Zonguldak;
2Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Zonguldak
 

Giriş

Gastrointestinal stromal tümörler morfolojik olarak oldukça geniş bir çeşitliliğe sahiptir. Bunlardan epiteloid ve iğsi hücreli varyantlar daha sık görülür. Kondroid diferansiyasyon ve hemanjiyom benzeri vasküler proliferasyon ile nitelenen varyantlara nadir olarak rastlanmaktadır.

Olgu

Burada sunulan ilk olgumuz, akut epigastrik ağrı şikayeti ile başvuran 73 yaşında kadın hasta olup, yapılan klinik incelemede midesinde solid kitle tespit edilmiştir. Uygulanan mide “wedge” rezeksiyonu materyalinde saptanan lezyonun makroskopik incelemesinde 5x3.5x3 cm ölçülerinde olduğu; kesit yüzünün krem renkte, solid nitelikte ve kanamalı görünümde olduğu izlenmiştir. Mikroskopik incelemede kondroid stromada iğsi hücre proliferasyonu saptanmıştır. İmmünohistokimyasal incelemede CD117 için neoplastik hücrelerin yaklaşık %50’sinde reaksiyon belirlenmiştir. CD34 için diffüz, SMA için fokal, vimentin için zayıf reaksiyon gözlenmiştir. Olguya “kondroid diferansiyasyon gösteren gastrointestinal stromal tümör, orta risk grubu” tanısı konmuştur. Diğer olgumuz ise 74 yaşında bir erkek hasta olup, hareketle artan karın ağrısı şikâyeti ile hastanemize başvurmuştur. İleus ön tanısı ile opere edilen hastaya intestinal perforasyon olduğu görülerek parsiyel ince barsak rezeksiyonu uygulanmıştır. Makroskopik incelemede, ileoçekal bölgenin 100 cm proksimalinde ve cerrahi sınır komşuluğunda 2x1.5x1 cm boyutlarında polipoid nitelikte bir lezyon saptanmıştır. Krem-siyah nitelikte izlenen lezyonun mikroskobik incelemesinde subserozal yerleşimli iğsi ve epiteloid hücrelerden oluştuğu dikkati çekmiş; endotel hücrelerini andıran hücreler ile döşeli vasküler yapılar saptanmıştır. İmmünohistokimyasal incelemede vimentin ve CD117 için diffüz reaksiyon belirlenmiştir. CD34 için fokal reaksiyon gözlenmiştir. Olguya “hemanjiyom benzeri vasküler proliferasyon gösteren gastrointestinal stromal tümör, düşük risk grubu tanısı konmuştur.

Sonuç

Ayırıcı tanı, patogenez ve prognostik özellikler tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler : Gastrointestinal stromal tümör, kondroid varyant, hemanjiyom benzeri varyant