Güncel Patoloji Dergisi 2017, Cilt 1, Ek Sayı
PS345 - MEMENİN NADİR BİR TÜMÖRÜ: SEKRETUAR MEME KANSERİ
Meme Patolojisi
Betül İğde1, Gürdeniz Serin1, Simge Erbil1, Levent Yeniay2, Necmettin Özdemir1, Osman Zekioğlu1
1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı
 

GİRİŞ

Sekretuvar meme kanserleri (SMK) memenin çok nadir görülen tümörlerindendir. McDivitt ve Stewart tarafından ilk defa çocuklarda veya genç kadınlarda tanımlansa da pediatrik ve erişkin yaş gruplarında sıklığı benzerdir.

OLGU SUNUMU

Kırk dört yaşında, sağ memede ele gelen kitle yakınmasıyla başvuran kadın hastaya meme koruyucu cerrahi uygulandı. Eksizyonel biyosi materyalinin makroskobik incelemesinde memede, 0,8 cm ve 0,6 cm boyutlarında düzgün sınırlı iki adet beyaz-kahverenkli tümör görüldü. Mikroskobik incelemede nisbeten düzgün sınırlı, geniş hyalinizasyon alanları içeren, yaygın vakuollü, granüler stoplazmalı, nükleolleri belirgin, veziküler nükleuslu hücrelerden oluşan tiroid follikülleri benzeri küçük kistler oluşturmuş ve yer yer solid yer yer tübuloalveolar paternde tümör dokusu izlendi.

Tübüler yapılar içerisinde eozinofilik periodic acid–Schiff (PAS) ile pozitif boyanan sekresyon izlendi. Hücrelerde belirgin atipik değişiklikler yoktu, mitoz nadir olarak izlendi. Yapılan immünohistokimyasal boyamalarda tümör hücrelerinde östrojen reseptörü %60 (+2) pozitiflik gösterirken progesteron reseptörü ile reaktivite saptanmadı. Tipik morfolojik görünümü ve destekleyen boyanma özellikleri ile olguya sekretuar karsinom tanısı verildi.

TARTIŞMA

Sekretuar karsinom ilk olarak 1966 yılında McDivit ve Stewart tarafından juvenil meme karsinomu olarak tanımlanmıştır. Başlangıçta sadece çocuklarda görüldüğü düşünülmekle birlikte görülme yaş aralığı geniştir. Yaş dağılımı 3 ile 87 arasında değişir. Hastaların çoğu kadındır. Ancak erkek hastalarda da görülebileceği bildirilmektedir. Memenin herhangi bir bölgesinden gelişebilmekle birlikte en sık subareolar bölgeye lokalizedir . Genellikle sert, mobil ve iyi sınırlıdır. Çapı 1 cm’in altında olabildiği gibi 16 cm’den daha büyük de olabilir. Prognozunun klasik duktal karsinoma göre daha iyi olduğu kabul edilmektedir. Çalışmalarda 5 yıllık sağ kalım oranı %100’e yakın olarak verilmektedir.

Anahtar Kelimeler : meme kanseri, sekretuar karsinom