Güncel Patoloji Dergisi 2017, Cilt 1, Ek Sayı
PS349 - MEMEDE PAPİLLER APOKRİN METAPLAZİ BULUNDURAN FİBROKİSTİK DEĞİŞİKLİKLER
Meme Patolojisi
Naile Kökbudak1, Fahriye Kılınç2, Mustafa Cihat Avunduk2
1Konya Numune Hastanesi
2Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi
 

Giriş

Fibrokistik değişiklikler kist oluşumu ve fibrozisi içeren meme lezyonlarını kapsamaktadır. Değişiklikler reproduktif dönem de başlar ve menstrual siklusta görülen siklik değişikliklerin bir sonucudur. Apokrin metaplazi de fibrokistik değişiklikte izlenen nonproliferatif özellikler içerisinde yer alır ve her zaman benigndir.

Olgu

53 yaşında bayan hasta sağ meme ağrısı şikayetiyle haziran 2015’te N.E.Ü.M.T.F. genel cerrahi kliniğine başvurmuş. MR incelemede sağ meme saat 12 hizasında areola komşuluğunda fokal duktal genişleme ve lümen içinde kanlanma izlenmeyen hiperekojen yapı dikkati çekmiştir. Öncelikle sekresyon lehine yorumlanmıştır. Yapılan ince iğne aspirasyon biyopsi materyali ile hazırlanan 5 adet hazır lam incelendiğinde hematoksilen eozin ve pap boyalı yaymalarda yer yer papiller yapılar oluşturmuş epitel hücre grupları izlenmiş olup atipi görülmemiştir. Düzenli takip önerilen hastanın aynı şikayetle 6 ay sonra yeniden başvurması üzerine sağ memeden alınan eksizyon materyali laboratuvarımıza gönderilmiş. Makroskopik olarak 2 adet büyüğü 4,7x2,8x1,3 küçüğü 1,3x1,1x0,7cm ölçülerinde düzensiz görünümlü lipomatö dokular kesitlerle tarandığında kesit yüzeyleri kirli sarı renkli görünümde olup yer yer gri renkli elastik kıvamlı sahalar dikkati çekti. Histolojik incelemede fibrolipomatö meme dokusu stromasında fibrotik bir zeminde bazıları kistik dilate yer yer epitellerinde papiller görünümde apokrin metaplazi gösteren duktus yapıları ile sayı ve sıklığı artmış asinüsler izlendi. Olgu bu haliyle ‘Papiller Apokrin Metaplazi Bulunduran Fibrokistik Değişiklikler’ olarak tanı aldı.

Sonuç

Memede en sık görülen metaplastik değişiklik bol granüler eozinofilik sitoplazmalı apikal lüminal kabarcık veya tümsek gösterebilen genişlemiş epitelyal hücrelerle karakterize apokrin metaplazidir. Supranukleer vakuol ve eozinofilik granül bulunabilir. Apokrin metaplastik epitel genellikle tek tabakalı ve çok tabakalı olabilir. Bazen de papiller görünüm sergileyebilir. Olgumuz belirgin papiller apokrin değişikler içermesi yönüyle dikkati çekici bulunarak sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler : meme, metaplazi, apokrin, papilller