Güncel Patoloji Dergisi 2017, Cilt 1, Ek Sayı
PS362 - OSSEÖZ EPİTELOİD HEMANJİOM
Kemik ve Yumuşak Doku Patolojisi
Saadet Alan1, Fahriye Seçil Tecellioğlu1, Neşe Karadağ1, Nusret Akpolat1
1İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı, Malatya
 

Giriş

İntraosseöz epiteloid hemanjiom oldukça nadir görülen lokal agresif, vasküler, intermediate bir tümördür. Çok nadiren metastazları da bildirilmiştir. Osseöz epiteloid hemanjiomların çoğu alt ekstremite uzun kemiklerinin diafiz ve metafizinde yerleşir. Distal alt ekstremitede sıklığı nispeten azdır. Klasik hemanjioma göre agresifliğinin nedeni %8-10 oranında rekürrens görülmesidir. Genellikle soliterdir.

Olgu

24 yaşında erkek hasta sağ topukta ağrı nedeniyle başvurmuştur. Ağrı 2 ay önce başlamış olup travma öyküsü yoktur. Çekilen sağ ayak grafisinde ve BT’sinde kalkaneus posterolateralinde kortekse yakın şekilde ekzantrik-intramedüller yerleşimli 2.5x1.5 cm boyutta litik lezyon görülmüştür. Basit kemik kisti ön tanısıyla hastaya kalkaneusta küretaj, otogreftleme ve allogreftleme yapılmıştır. Makroskopik incelemede topluca 2.5x2x1.5 cm ölçülerinde kanamalı, kırmızı-kahverenkli kemik küretaj materyali izlenmiştir. Mikroskobik incelemede matür kemik trabekülleri arasında epiteloid endotelial hücrelerle döşeli kapiller yapılar, eozinofillerden zengin inflamatuar infiltrat mevcuttur. Eski kanama alanları görülmüştür. Atipi, nekroz görülmemiştir. Mitoz 1/ x10BBA'dır. İmmunohistokimyasal olarak CD34, CD31, EMA kapiller endotel hücrelerinde pozitif; CD68 histiyositik hücrelerde pozitif; Faktör8 fokal yamalı pozitif; PanCK, CD1a negatif olarak değerlendirilmiştir. Olguya kalkaneusta epiteloid hemanjiom tanısı verilmiştir.

Sonuç

Epiteloid hemanjiom, yumuşak dokunun vasküler benign tümörü olarak bilinmesine rağmen 2013 Dünya Sağlık Örgütü revizyonu ile benign kategoriden, intermediate kategoriye alınmıştır. Literatürde rekürrens ve lenf nodu yayılımı bildirildiğinden bu değişikliğe gidilmiştir. Görüntüleme yöntemleri ve histopatolojik olarak epiteloid hemanjioendotelyomadan ayrımı önemlidir. Olgu ender yerleşim yeri nedeniyle literatür eşliğinde ayırıcı tanısı ile sunulup tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler : Kalkaneus, epiteloid hemanjiom