Güncel Patoloji Dergisi 2017, Cilt 1, Ek Sayı
PS030 - OVARYAN YERLEŞİMLİ AKTİNOMİKOZİS
Jinekopatoloji
Onur Ceylan1, Rabia Demirtaş1
1Erzurum Bölge Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
 

GİRİŞ

Aktinomikozis süpüratif ve granülomatöz inflamasyonla karakterize Actinomyces Israeli’nin sebep olduğu kronik bir inflamasyondur. Olguların %60’ı servikofasial, %20’si abdominal ve %15’i torakal bölge yerleşimlidir. Pelvik aktinomi­kozis ise tüm aktinomikozis vakalarının %3’ünü oluşturan nadir şeklidir. Kronik granülomatöz reaksiyon sonucu çevre organlara da yapışıp klinik olarak malignite ile karıştırılabilir. Biz de ovaryan kitle ön tanısıyla opere edilen aktinomikozis olgusunu klinik, morfolojik ve histokimyasal özellikleri ile birlikte sunmayı amaçladık.

OLGU

47 yaşında bayan hasta kadın doğum kliniğine karın alt kısmında ağrı ve ateş şikayetiyle başvurdu. Muayenesinde sol adneksial bölgesinde 6 cm ebatlı kitle palpe edilen hastanın MR incelemesinde abse-tümör ayrımı net olarak yapılamayan 6 cm çapta sol over kaynaklı lezyon ve intrauterin yerleşimli RİA tespit edildi. Sol over kaynaklı tümöral kitle ön tanısıyla operasyona alınan hastanın frozen materyali bölümümüze gönderildi. Makroskobik incelemede overin neredeyse tamamını kaplayan 1 cm çapta rezidü over dokusu bırakan 6x5x4 cm ölçülerde gri-sarı renkli yer yer kistik görünümde lezyon alanı izlendi. Mikroskobik incelemede; yoğun nötrofil, eozinofil, histiosit, multinükleer dev hücre, lenfosit ve plazma hücelerinden oluşan abse odakları ve bu odakların içerisinde sülfür granülleri (aktinomiçes kolonileri) izlendi. Mevcut bulgularla hastaya aktinomikozis tanısı verildi.

SONUÇ

Aktinomikozis; aktinomiçesin neden olduğu kronik, fistül oluşumuyla karakterize süpüratif bir inflamasyondur. Doku­larda sülfür granülleri izlenmesi aktinomikozis için karakteristik bir bulgudur. Pelvik aktinomikoz RİA kullanan kadınlarda daha sık gözlenir ve olgularının % 85’i 3 yıl ve daha uzun süre RİA kullanmış kadınlarda görülür. Pelvik aktinomikozis çok nadir olması, klinik ve radyolojik olarak malignite ile karışması nedeniyle literatürde olgu sunumları şeklinde bulunmaktadır. Bizim olgumuzda da RİA kullanım öyküsü bulunan malignite ön tanısıyla opere edilen 47 yaşında kadın hastada overyan aktinomikozis izlenmiştir. Nadir görülmesi ve tanısının histopatolojik yönden konulabilmesi nedeniyle tartışılmaya değer bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler : aktinomikozis, overyan yerleşimli aktinomikozis, PAS