Güncel Patoloji Dergisi 2017, Cilt 1, Ek Sayı
PS400 - GÖĞÜS DUVARINDA LOKALİZE, PALİZATLANAN GRANÜLOMATÖZ REAKSİYON GÖSTEREN KİST HİDATİK OLGUSU
Kemik ve Yumuşak Doku Patolojisi
Meryem İlkay Eren Karanis1, İlknur Küçükosmanoğlu1, Hıdır Esme2
1Konya Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Patoloji Kliniği
2Konya Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Göğüs Cerrahisi Kliniği
 

Giriş

Hidatid hastalığı ekinokok türlerinin yumurtalarının yenmesiyle oluşur. Ekinokokkus granülozus en sık etkendir ve uniloküler kistler oluşturur. Ekinokokkus granülozus için esas konak köpekler olup insan tesadüfi ara konaktır. Kist hidatik insanda en çok karaciğeri tutar ve insan ekinokokkus granülozus kistlerinin 2/3’ü karaciğerde görülür. %5-15 akciğerlerde, geri kalanı ise kemik, beyin ve diğer organlarda görülür. Yumuşak dokuda lokalize kist hidatik oldukça nadirdir.

Olgu

55 yaşında kadın hasta sırtında ağrı şikayeti ile hastanemiz göğüs cerrahisi polikliniğine başvurdu. Toraks MR’da sol skapula lateral kanat komşuluğunda, deltoid kas düzeyinde, kısmen kas yapıları arasına uzanan, yaklaşık 53x23 mm boyutlarında, lobüle konturlu, multiloküle septalar içeren, T2’de hiperintens, T1'de hipointens, kontrast sonrası periferal ve septal kontrast tutulumu gösteren kitle lezyonu izlendi. Radyolojik olarak başka patoloji tespit edilmeyen hastanın kitlesi total olarak eksize edildi. Eksizyon materyali makroskopik olarak 4,5x4,5x4 cm boyutlarında kırmızı-kahve renkte idi. Kesit yapılarak incelendiğinde kesit yüzünde 3,5 cm çapında, iç yüzü kahve renkte, düzensiz görünümde kistik lezyon izlendi. Mikroskopik incelemede histokimyasal PAS boyası ile pozitif boyanan membran etrafında palizatlanan granülomatöz reaksiyon izlendi. Olgu ‘‘kist hidatik’’ olarak raporlandı. Olguya albendazol tedavisi başlandı.

Sonuç

Kist hidatik genellikle içinde kız veziküller bulunduran kütikula ve etrafında fibröz kapsül şeklinde izlenir. Palizatlanan granülomatöz yangıların ayırıcı tanısında kist hidatik akılda tutulmalıdır. Kist hidatik sık görülmesine karşılık; akciğer ve karaciğeri tutmaksızın yumuşak dokuda lokalize kist hidatik nadir görüldüğünden olgu literatür eşliğinde sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler : Göğüs Duvarı, Palizatlanan Granülomatöz Reaksiyon, Kist Hidatik