Güncel Patoloji Dergisi 2017, Cilt 1, Ek Sayı
PS404/Tart - YENİ BİR ANTİTE: EPİTELİOİD GLİOBLASTOM
Nöropatoloji
Deniz Altındağ1, Aslı Kahraman Akkalp1, Türkan Atasever Rezanko1, Zafer Küçükodacı1, Hamit Güneş Feran2
1İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Patoloji Bölümü
2İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Beyin Cerrahi Bölümü
 

Öz:

Giriş

Epitelioid glioblastom, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 2016 Santral Sinir Sistemi Tümörleri Sınıflandırması’nda yeni tanımlanan, IDH-1 wild tip glioblastomların bir alt tipidir. Genellikle çocuk ve genç erişkinlerde görülür ve kötü prognoza sahiptir. Tipik olarak olguların %50'sinde BRAF V600E mutasyonu saptanır.

Olgu

Olgumuz 48 yaşında kadın hasta olup, konuşamama şikayeti ile yapılan beyin bilgisayarlı tomografisinde sol frontal lobda yer alan kitle nedeniyle operasyona alınıyor. Özgeçmişinde meme karsinomu tanısı olan hastanın patoloji laboratuarına gelen materyalinden hazırlanan kesitlerde, histopatolojik olarak eosinofilik sitoplazmalı, yer yer psödopapiller yer yer retiform paternde, epitelioid ve rabdoid görünümlü tümöral hücrelerden oluşmaktaydı. Ayırıcı tanıya, hastanın meme karsinomu hikayesi ve tümörün epitelioid görüntüsü ile birlikte ilk olarak metastatik karsinom; tümör hücrelerinin plazmositoid/rabdoid görünümü nedeniyle malign melanom ve yer yer primer glial tümörü düşündüren alanlar nedeniyle glial tümörler yönünde immunohistokimyasal boyalar uygulandı. İmmun panel sonucunda primer glial tümör yönünde boyanma izlenen olguda ileri moleküler inceleme sonucu BRAF V600E mutasyonu ve IDH-1 negatifliği saptanması ile olguya “Epitelioid Glioblastom” tanısı konmuştur.

Sonuç

Tümörün epitelioid görünümü nedeniyle, ayırıcı tanısında metastatik karsinom ile metastatik malign melanom bulunan Ep-GBM; farklı immünohistokimyasal paneli ve moleküler özellikleri ile birlikte literatür eşliğinde sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler : Anahtar kelimeler: Epitelioid glioblastom, IDH-1 wild tip glioblastom, BRAF V600E mutasyonu