Güncel Patoloji Dergisi 2017, Cilt 1, Özel Sayı
PS425 - SEREBELLUM METASTAZLARINDA NADİR GÖRÜLEN KAYNAK: ENDOMETRİUM KARSİNOMU; OLGU SUNUMU
Nöropatoloji
Meryem İlkay Eren Karanis1, İlknur Küçükosmanoğlu1, Mustafa Karaağaç2
1Konya Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Patoloji Kliniği
2Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Kliniği
 

Giriş

Yetişkinlerde beyin metastazının en sık görülen kaynağı akciğerlerdir. Meme karsinomu, malign melanom, renal hücreli karsinom ve kolorektal karsinomlar beyine sık metastaz yapan diğer tümörlerdir. Endometrial karsinomların beyin metastazı sık değildir ve tümörün yüksek dereceli olması ve ileri evre olması ile ilişkilidir.

Olgu

58 yaşında kadın hasta 6 ay önce anormal uterin kanama şikayeti ile Kadın Hastalıkları ve Doğum polikliniğine başvurdu. Endometrial küretaj biyopsisinde endometrium karsinomu tanısı alan hastaya TAH+BSO ve pelvik+paraaortik lenf nodu diseksiyonu yapıldı. Patolojik incelemede endometriumda dediferansiye karsinom, serviks stromasında tümör infiltrasyonu, sol obturator ve sağ eksternal iliak lenf nodlarında karsinom metastazı saptandı. Tümör miyometrium kalınlığının yarısından fazlasını invaze etmişti. Lenfatikler içinde tümör embolileri görüldü. Tıbbi Onkoloji polikliniğinde 6 ay sonraki takipleri sırasında serebellumda kitle tespit edilen hastanın kitlesi eksize edildi. Kitle eksizyonunun mikroskopik incelemesinde miksoid materyal içeren zeminde bazı alanlara tek tek duran, bazı alanlarda adalar ve tabakalar yapmış, iri veziküler nükleuslu, belirgin nükleollü, poligonal şekilli, nükleus/sitoplazma oranı nükleus lehine artmış, pleomorfik hücrelerin oluşturduğu tümöral lezyon izlendi. Sık mitoz ve nekroz alanları görüldü. Tümör hücreleri immünohistokimyasal Vimentin ve CK8/18 pozitif; Pan-CK, CK7, EMA, GFAP, Synaptofizin, NF, ER, PR, CD10, S-100, Melan-A, HMB45, p63, AFP, Glypican-3 negatifti.

Histopatolojik bulgular aynı olgunun endometriumundaki "dediferansiye karsinom"un, "andiferansiye karsinom" alanları ile uyumlu olarak değerlendirildi.

Sonuç

Beyin metastazlarının çoğunluğu hemisferlerde görülür, bunu serebellum takip eder. Endometrium karsinomlarının beyin metastazı sık değidir ve bunların da çoğu hemisferlerde saptanır. Daha az oranda hemisfererle beraber serebellumda veya tek başına serebellumda saptanır. Endometrium karsinomlarında beyine metastaz tümörün derecesi ve evresi ile ilişkilidir. Bizim olgumuz da ileri evre ve dediferansiye karsinom idi ve serebellumda metastaz tespit edildi.

Serebellum metastazları arasında endometrium karsinomu sık görülen kaynak olmadığından olgu literatür eşliğinde sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler : Serebellum Metastaz, Beyin Metastaz, Endometrium Karsinomu