Güncel Patoloji Dergisi 2017, Cilt 1, Ek Sayı
PS426 - ANJİOMATÖZ MENİNGİOMA
Nöropatoloji
Onur Ceylan1, Rabia Demirtaş1
1Erzurum Bölge Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
 

GİRİŞ

Anjiomatöz meningiomlar menengiomaların WHO grade 1 beningn varyantıdır. Nadir görülen bir tümör olup tüm meningiomların % 2.1'sini oluştururlar. Bayanlarda daha sık rastlanılan anjiomatöz meningiomalar sıklıkla orta yaş grubunda gözlenir. Anjiomatöz meningiomalar benign olmalarına rağmen lezyon çevresinde belirgin ödeme sebep olduklarından komplikasyonları fazladır. Biz de kitle ön tanısıyla opere edilen anjiomatöz menengioma olgusunu klinik, morfolojik ve histokimyasal özellikleri ile birlikte sunmayı amaçladık.

OLGU

62 yaşında kadın hasta 3-4 aydır devam eden baş ağrısı şikayetiyle nöroloji polikliniğine başvuruyor. MR’ında etrafında yaygın ödem alanı tespit edilen 3 cm çapta kitle tespit edilen hasta nöroşiruji kliniğine devrediliyor ve hastanın intrakranial kitlesi eksize edilip kliniğimize gönderiliyor. Makroskobik incelemede 3,2x3x2 cm ölçülerde gri beyaz renkte düzensiz yüzeyli eksizyon materyali izleniyor. Mikroskobik incelemede; çok sayıda ince ve kalın duvarlı damar yapıları, damar duvarlarında hyalinizasyon ve bu damar yapılarının etrafında geniş eozinofilik sitoplazmalı meningotelyal hücrelerin proliferasyonundan oluşan neoplazi görülüyor. Yapılan immünfenotipik çalışmada tümör hücreleri EMA ile pozitif ,Vimentin pozitif, GFAP negatif, Ki67proliferatif aktivite indeksi %1-2 olarak tespit ediliyor. CD34 vasküler yapılarda pozitif olarak değerlendiriliyor. Mevcut bulgularla hastaya anjiomatöz meningioma tanısı veriliyor.

SONUÇ

Meningiomlar tüm intrakranial tümörlerin% 15-20'sini oluşturan yavaş gelişen benign tümörledir. Anjiomatöz meningiomlar ise menengiomların nadir görülen bir varyantı olup tüm meningiomların % 2.1'sini oluşturur. Vasküler yapılar tümöral paternin %50’sinden fazlasını oluşturduğunda anjiomatöz meningiom tanısı verilir. Mitoz hemen hemen hiç görülmez veya nadirdir, hücresel atipi, nekroz izlenmez. Ayırıcı tanısında yer alan hemangioblastoma ve hemangioperisitoma ile histopatolojik yönden ayrımı bazen zor olsada immünhistokimyasal çalışma sayesinde tanıya gidilebilir. Bizim olgumuzda da 62 yaşında kadın hastada intrakranial yerleşimli anjiomatöz meningiom görülmüştür ve nadir görülmesi nedeniyle sunulmaya değer bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler : Anjiomatöz meningiom, meningiom, immünhistokimya