Güncel Patoloji Dergisi 2017, Cilt 1, Ek Sayı
PS034 - NADİR BİR OLGU: OVERDE KAVERNÖZ HEMANJİOMA İLE ENDOMETRİAL POLİP VE LEİOMYOMA BİRLİKTELİĞİ
Jinekopatoloji
Ferda Keskin Çimen1, Mürüvvet Akçay Çelik2, İlyas Sayar1, Ayşegül Gülay1, Gizem Issın1, Mehmet Kulhan3
1Erzincan Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Bd.
2Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Bd.
3Erzincan Üniversitesi Kadın Hastalıkları Ve Doğum Bd.
 

Ovarian hemanjiomlar genellikle insidental olarak saptanan nadir görülen benign tümörlerdir.Literatürde 60 dan daha az vaka mevcuttur. Klinik olarak genellikle sessiz seyretmektedir.Ancak over torsiyonu ile gelişen akut karın,masif asit,kalsifikasyon gibi değişken tablolara yol açabilmekte,genital trakt hastalıkları,hormonal düzensizliklerle beraber seyredebilmektedir.Histopatolojik olarak kavernöz ve kapiller tipleri mevcuttur.En sık görülen tip kavernöz hemanjiomdur.

Olgumuzda uzun zamandır devam eden vajinal kanama, alt abdominal ağrı şikayeti ile Kadın Hastalıkları ve Doğum polikliniğine başvuran 46 yaşında bayan hasta yer almaktadır.Hastaya çekilen alt abdomen CT de uterusda yer alan lezyonlar ile birlikte sağ overde 1,5*1 cm ebatlarında septalı kitle tespit edilmiş.Çalışılan hormonal değerleri ve tümör markerları normaldi.Yapılan pelvik ultrasonografide over torsiyon bulguları mevcut değildi.Hastaya TAH+BSO operasyonu uygulandı.Laboratuarımıza gelen spesmen makroskopisinde uterus kesit yüzeyinde submukozal yerleşimli 1.5cm çapında myom nodülü ve kaviteye uzanım gösteren 0.6 cm çaplı polip yapısı dikkati çekmiştir.Sağ overde ise 1.5x1 cm boyutlu kistik yapı mevcuttur.Mikroskopik olarak;submukozal leiomyom ve endometrial polip varlığı yanısıra sağ overde tek tabakalı endotelyal hücrelerle döşeli değişik boyutlarda,ince duvarlı kan ile dolu,az miktarda stroma ile ayrılmış ,vasküler yapılardan oluşan tümöral lezyon dikkati çekmiştir. Bu alanlarda damar endotellerinde CD 34 ile yaygın boyanma izlenmiştir.Atipi,nekroz ve mitotik figür yoktur.

Over damarsal yapılardan zengin olmasına rağmen overyal hemanjiomlar nadir görülmektedir.İlk olarak 1869 da Pyne tarafından tanımlanmıştır.Çoğunlukla tek taraflı küçük ve asemptomatiktir.Kitlenin boyutu 0,3 cm den 24 cm e ,hastanın yaşı 4 aylık dan 81 yaşa kadar değişkenlik gösterebilmektedir.Overde en yaygın lokalizasyon medulla ve hiler bölgedir.Etyolojileri bilinmemektedir.Malformasyon enfeksiyon ya da hormonal etkilerle oluşabileceği üzerinde durulmaktadır.Over karsinomunu taklit eden masif asitile bulgu verebilmektedir.Servikal karsinom,endometrial karsinom,tuba karsinomu,rektosigmoid karsinom gibib over dışı karsinomlarla birlikteliği bildirilmiştir.

Jinekolojik malignensiyi klinik olarak düşündüren olgularda ve over dışı alt karın malignensilerde over hemajiomunun da eşlik edebileceği göz önünde bulundurulmalıdır.

Anahtar Kelimeler : OVER, HEMANJİOM