Güncel Patoloji Dergisi 2017, Cilt 1, Ek Sayı
PS439 - SERVİKAL SMEAR İLE TANI ALAN MEME KARSİNOM METASTAZI: OLGU SUNUMU
Sitopatoloji
Tuba Canpolat1, Filiz Bolat1, Fazilet Kayaselçuk1, Hüsnü Çelik2
1Başkent Üniversitesi Adana Dr Turgut Noyan Hastanesi, Patoloji Ad
2Başkent Üniversitesi Adana Dr Turgut Noyan Hastanesi, Kadın Hastalıkları Ve Doğum Ad
 

Giriş

Servikal bölge de en çok primer servikal skuamöz hücreli karsinomlar görülürken nadir olarak görülen metastatik lezyonların çoğunu endometrium, mesane, rektum tümörleri oluşturur. Meme karsinom metastazları oldukça nadirdir.

Olgu Sunumu: 54 yaşında kadın hasta 2014 yılında dış merkezde aksiler, karaciğer, kemik metastaları yapan grade 2 invaziv duktal karsinom tanısı almıştır. Radyoterapi ve hormon tedavisi ile onkoloji servisinde takip edilen hastada kontrol PET/CT de uterus ve serviksde artmış fdg tutulumu nedeniyle bölgenin primer lezyonları açısından değerlendirilmesi önerilmiştir. Kadın doğun konsültasyonu ile değerlendirilen hastanın herhangibi şikayeti yoktur. Fizik muanede endometriumda şüpheli polipoid lezyon dışında servikal patoloji saptanmamıştır, smear alınmıştır. Serival sitoloji örneklerinde benign skuamöz hücreler, endoservikal hücreler arasında kirli zeminde duktal yapılar oluşturan irregüler sınırlı belirgin nükleoluslu kaba kromatinli hücre grupları izlenmiştir. Smear Betesta 2001 ‘’Epitel hücre anormalliği, atipik glandüler hücreler’’ olarak değerlendirildi. Endoservikal küretaj örneklerinde morfolojik ve immünohistokimyasal bulgular ile meme karsinom metastazı tanısı almıştır.

Sonuç

Servikal ve endometrial meme karsinom metastazları oldukça nadirdir. Meme karsinom tedavisinde kulanılan tamoksifen ile gelişen ikincil endometrial karsinomlar da bu hastalarda görülebilir. Servikal smear de servikal glandüler hücre anormalikleri değerlendirilirken endometrial karsinomlar, endoservikal adenokarsinom yanı sıra ekstragenital sistem tümör metastazlarında akılda tutulmalıdır. Bu çalışmada metastatik meme karsinom olgusunun smear bulgularını sunacağız.

Anahtar Kelimeler : servikal sitoloji, metastaz, meme karsinomu