Güncel Patoloji Dergisi 2017, Cilt 1, Ek Sayı
PS442 - TİROİD BEZİNE KOLON ADENOKARSİNOM METASTAZI : OLGU SUNUMU
Sitopatoloji
Zübeyde Ekin1, Umut Aykutlu1, Yeşim Ertan1, Ali Veral1, Deniz Nart1
1Ege Üniversitesi, Tıbbi Patoloji Abd, İzmir
 

Giriş

Tiroid Bezine kolon adenokarsinom metastazı rutin pratikte oldukça nadirdir. Bu yüzden genellikle malign tiroid sitolojisi ayırıcı tanısında akla gelmez. Biz burada tiroid bezine kolon adenokarsinom metastazını sitolojik özellikleriyle sunduk.

Olgu Sunumu

66 yaşında kadın hasta boyunda şişlik nedeniyle hastanemize başvurdu. Yapılan USG incelemede tiroid sol lobta lokalize 1.5 cm çapında sert solid kitle izlendi ve hastaya USG eşliğinde tiroid İİAB yapıldı. Giemza ve PAP boyalı yaymalarda yoğun nekroz izlendi. Sıvı bazlı sitoloji materyalinde nekroz dışında irregüler konturlu, elonge nükleuslu, sigar şekilli, kaba kromatin yapısına sahip, primer tiroid karsinomuna benzemeyen hücreler görüldü. Sıvı bazlı sitoloji materyalinden hücre bloğu oluşturuldu. Hücre bloğunda da belirgin nekrotik zeminde, kribriform yapılar ve tabakalar halinde, pleomorfik, atipik, benzer sitomorfolojik özellikler gösteren neoplastik hücreler izlendi. İmmünsitokimyasal çalışmalarda tümör hücreleri CK20 ve CDX2 ile pozitif boyanırken, TTF-1 ve CK7 negatif boyandı. Olguya bu bulgular eşliğinde kolon adenokarsinom metastazı tanısı konuldu. . Hastanın özgeçmişi irdelendiğinde ise 3 yıl önce adenokarsinom sebebiyle sigmoid kolektomi operasyonu geçirdiği öğrenildi.

Sonuç

Bu olguyu tiroid İİAB’lerini incelerken metastaik durumları da akılda tutmamız gerektiğini vurgulamak için sunduk.

Anahtar Kelimeler : Tiroid Sitopatolojisi, Metastaz, Kolon adenokarsinom, Hücre Bloğu