Güncel Patoloji Dergisi 2017, Cilt 1, Ek Sayı
PS449 - SUBMANDİBULAR GLAND YERLEŞİMLİ SCHWANNOMA, NADİR YERLEŞİMLİ BİR OLGU SUNUMU
Sitopatoloji
Tuğba Taşkın Türkmenoğlu1, Sehbal Arslankoz1
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Bölümü
 

Giriş

Schwannoma benign sinir kılıfı tümörü olup çok seyrek olarak tükrük bezlerinde bildirilmiştir. Schwannomanın ince iğne aspirasyonunda (İİA) genellikle iğsi hücreli neoplazi bulguları saptanır, sitoloji ile nadiren doğru tanı konulur.

Olgu

61 yaşında erkek hasta yaklaşık bir yıldır var olan submandibular bölgede şişlik nedeni ile hastanemize başvurdu. Ultrasonografi ile submandibular bez içinde 22x13 mm boyutunda düzgün sınırlı solid kitle tespit edildi. İİA yapılan hastanın yaymaları sellüler özellikte olup kümeler, mikrodoku fragmanları ve izole hücreler halinde iğsi hücrelerden oluşan lezyon izlendi. Lezyonu oluşturan hücreler yuvarlak- fuziform şekilli nükleuslu, ince kromatinli, geniş sitoplazmalı, sitoplazma sınırları belirsiz özellikte idi. Bazı alanlarda hafif derecede pleomorfizm saptandı. Hücrelerde yer yer intranükleer inklüzyon ve intrasitoplazmik hemosiderin pigmenti varlığı göze çarptı. Bir alanda Verocay yapıları ile uyumlu palizatlanma dikkati çekti. Tariflenen sitolojik özellikler nedeni ile olgu schwannoma olarak raporlandı. Submandibular gland eksizyonu, sitoloji sonucu ile uyumlu olarak tanı aldı.

Sonuç

Tükrük bezlerinde iğsi hücreli neoplazi bulguları saptandığında her ne kadar nadir olarak görülse de schwannoma ayırıcı tanıda yer almalıdır.

Anahtar Kelimeler : schwannoma, ince iğne aspirasyonu, submandibular bez