Güncel Patoloji Dergisi 2017, Cilt 1, Ek Sayı
PS450 - TRANSPLANT HASTADA AKCİĞER İİAB: ASPERGİLLOZİS
Sitopatoloji
Nurver Özel Özbay 1, Hatice Şeneldir 1, Rabia Burçin Girgin1
1Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim Araştırma Hastanesi Patoloji Abd
 

Giriş

5 ay önce böbrek transplantasyonu yapılan 60 yaşındaki kadın hasta nefrosel nedeniyle araştırılırken akciğerde pnömoni şüphesi doğuyor. Bilgisayarlı tomografide sağ alt lob superior segmentte 18 mm solid kitle, sağ alt lobda plevraya bitişik, kalın cidarlı 2.5 cm’lik spiküle kontürlü lezyon izleniyor.

Olgu

Histopatolojik verifikasyon için ince iğne aspirasyon biyopsisi yapılan hastada yaymalarda mantar hifleri saptanıyor. Akciğer kültüründe üreme de olan hastada akciğer parsiyal rezeksiyonu ve abse direnajı yapılıyor.

Sonuç

Transplantlı hastalarda yaygın olarak izlenen asbergillozis vakası olgu sunumu olarak hazırlanmıştır.

1Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim Araştırma Hastanesi Patoloji ABD

Anahtar Kelimeler : Renal Transplant, Akciğer, Aspergillozis, İİAB