Güncel Patoloji Dergisi 2017, Cilt 1, Ek Sayı
PS482 - MESANE PARAGANGLİOMASI VE PROSTAT ADENOKARSİNOMU BİRLİKTELİĞİ: BİR OLGU SUNUMU
Üropatoloji
Sevda Gerek Çelikden1, Şirin Başpınar1, Özlem Durak1, Alper Özorak2
1Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı Isparta
2Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı Isparta
 

Giriş

Adrenal dışı feokromositoma paraganglioma olarak adlandırılır ve adrenal dışı organlarda %10-20 oranında görülür. Mesanede son derece nadir olup, görülme sıklığı %1’in altındadır. Mesane duvarında sempatik sinir sisteminin kromaffin dokularından kaynaklanan bu tümörler katekolamin salgılayabilmektedir. Olgularda bu tümöre bağlı paroksismal hipertansiyon, baş ağrısı, palpitasyon ve hematüri gibi semptomlar görülebilir. Literatürde bu tümöre eşlik eden benign veya malign tümörler oldukça nadirdir. Mesane paragangliomasının retroperitoneal paraganglioma ve metastatik akciğer karsinomu ile birlikteliği bildirilmiştir. Paragangliomaların bir kısmı herediter olup Carney Triad’ı, Nörofibromatozis Tip 1, von Hippel Lindau Hastalığı ile ilişkilidir. Literatür taramasında mesane paragangliomasına eşlik eden prostat adenokarsinomu ile ilgili yayına rastlanmadığından burada ilk kez bu birlikteliği gösteren olgu sunulmuştur.

Olgu

Karın ağrısı ve hematüri şikayeti ile dış merkeze başvuran 83 yaşında erkek hastanın abdomen BT’sinde mesane duvar kalınlığında ve prostat boyutlarında artış izlendi. Abdominal aorta renkli Doppler USG incelemesinde mesane posteriorunda 1 cm’lik nodüler duvar kalınlaşması görüldü. Olgu tetkikler sonucunda hastanemize yönlendirilerek ameliyat planlandı. Hastanın özgeçmişinde hipertansiyon, atrial fibrilasyon mevcuttu. Mesane arka duvarında izlenen 2x2 cm boyutundaki papiller solid kitleye ve prostatın hipertrofik alanlarına TUR uygulandı. Mesanede saptanan tümör makroskobik olarak 1 cm çapında kahverengi doku parçası niteliğindeydi. Mikroskobik incelemede eozinofilik granüler sitoplazmalı, veziküler yuvarlak oval nukleuslu hücrelerin oluşturduğu yuvalar halinde gelişim gösteren tümör izlendi. İmmünhistokimyasal incelemede tümör hücrelerinde CD56, Sinaptofizin ile yaygın, Kromogranin ile fokal, S100 ile seyrek pozitiflik görüldü. Ki 67 % 1-2 pozitif saptandı. CK7, p63, PSA, AR negatif izlendi. Ayrıca prostat TUR materyalinin incelenmesinde dokunun %20’sinde Gleason Skoru 3+3=6/10 olarak değerlendirilen prostat adenokarsinomu izlendi.

Sonuç

Mesane paraganglioması nadir bir tümör olmakla birlikte özellikle mesane TUR materyalinde ürotelyal karsinom (nested varyant) ile karışabilmektedir. Ancak karakteristik histolojik özelliklerin dikkatli bir şekilde aranması ve immünhistokimyasal inceleme desteği ile doğru tanıya ulaşılır. Paraganglioma tanısı alan olgularda ikincil bir tümör olasılığı da akılda tutulmalıdır.

Anahtar Kelimeler : Mesane paraganglioması, Prostat adenokarsinomu