Güncel Patoloji Dergisi 2017, Cilt 1, Ek Sayı
PS499 - BÖBREĞİN MÜSİNÖZ TÜBÜLER İĞSİ HÜCRELİ KARSİNOMU: 5 OLGULUK DENEYİM
Üropatoloji
Gamze Göktürk1, Hale Demir1, Haydar Durak1, Bülent Önal2, Nesrin Uygun1
1İ.ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı
2İ.ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı
 

AMAÇ

Böbreğin müsinöz tübüler iğsi hücreli karsinomu (MTİHK), 2004 WHO sınıflamasında yeni bir antite olarak tanımlanan böbreğin nadir görülen düşük gradlı epitelyal tümörüdür. Burada, bölümümüzde tanı alan 5 MTİHK olgusu, kliniko-patolojik özellikleri irdelenerek sunuldu.

MATERYAL-METOD

İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı rapor arşivi taranarak 2004-2017 yılları arasında, MTİHK tanısı alan olgular belirlendi. Olguların klinik özellikleri ile rezeksiyon materyallerindeki makroskopik ve mikroskopik bulguların analizi yapıldı.

BULGULAR

Çalışmamızda yer alan 5 olgunun tamamı kadındı. Olguların yaş aralığı 59-87, yaş ortalamaları 73’tü. Tümörlerin üçü sağ, ikisi sol böbrek yerleşimliydi. 2 olguya parsiyel, 3 olguya radikal nefrektomi uygulanmıştı. Rezeksiyon materyallerinde, en büyük tümör çapı 6.5 cm, en küçük tümör çapı 3 cm, ortalama tümör çapı 4.75 cm idi. Makroskopik olarak iyi sınırlı görünen tümörlerin ikisi krem-kahve renkli, diğerleri sarımsı-beyaz renkliydi; biri frajil özellikte, diğerleri sertçe-elastik kıvamlıydı. Hiçbir olguda çevre yapılara invazyon görülmedi. Histopatolojik incelemede, tümörlerin ikisi tübüler epitelyal yapılar ve iğsi hücrelerle karakterize klasik morfolojide iken, ikisinde iğsi hücreli komponent , birinde de müsinöz stroma oldukça az oranda görüldü. Tüm olgularda nükleer grad 2 idi. Ek olarak, uygulanan alsiyan mavisi ile olguların tümünde stromal müsinöz komponentte pozitif boyanma saptandı. İmmünohistokimyasal çalışma sonuçları beklenenleri karşılar nitelikteydi.

SONUÇ

Müsinöz stroma , iğsi hücreler, tübül ve papilla yapısı oluşturan kuboidal hücrelerden oluşan bu tümörün tanısı temel olarak histo-patolojik incelemeye dayanmaktadır. Papiller böbrek hücreli karsinom, özellikle de sarkomatoid diferansiyasyon gösteren tip, ayırıcı tanıda yer alan en önemli tümördür. Müsinöz stromanın alsiyan mavisi ile gösterilmesi tanıyı destekleyen önemli bir bulgudur. İmmünhistokimyasal incelemenin ayırıcı tanıdaki yeri kısıtlıdır. Özellikle orta yaş kadın hastalarda görülen bu tümörün, böbrek yerleşimli düşük gradlı tümörlerin ayırıcı tanısında akılda tutulması gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler : müsinöz tübüler iğsi hücreli karsinom, mtihk, böbrek