Güncel Patoloji Dergisi 2017, Cilt 1, Ek Sayı
PS041 - VULVADA SELÜLER ANJİYOFİBROM
Jinekopatoloji
Fatih Kula1, Şükrü Oğuz Özdamar1, Esin Kaymaz1, Emre Işık 1, Abdülhamid Güler2, Mehmet İbrahim Harma2
1Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı, Zonguldak;
2Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları Ve Doğum Anabilim Dalı, Zonguldak
 

Giriş

Selüler anjiyofibrom her iki cinsiyeti de eşit sıklıkla etkileyen, kadınlarda vulvo- vajinal, erkeklerde ise inguino-skrotal alanda yerleşmeye eğilimli benign bir mezenkimal tümördür. Mikroskopik olarak iğsi hücreler ve kalın duvarlı küçük-orta çapta damarlar ile karakterizedir. Lokalizasyon ve histopatolojik özellikler bakımından ayırıcı tanıya giren mezenkimal neoplazmlar arasında agresif anjiyomiksom, anjiyomyofibroblastom, iğsi hücreli lipom ve soliter fibröz tümör yer alır. İmmünohistokimyasal özellikleri ayırıcı tanıda yardımcı olur.

Olgu

48 yaşında bir yıldan fazla süredir genital bölgesinde şişlik şikâyeti bulunan kadın hastanın fizik muayenesinde sağ labium majusta mobil kitle saptanmış ve kitlenin eksizyonu gerçekleştirilmiştir. Rezeksiyon materyali 7.4x5.9x3.8 cm boyutlarında olup, düzgün sınırlı, kesit yüzü krem renkli ve solid görünümde izlenmiştir. Mikroskopik incelemede, fibröz stroma içerisinde iğsi hücreler ile küçük-orta çapta hyalinize ve kalın duvarlı damar yapıları izlenmiştir. Morfolojik bulgular ve uygulanan immünohistokimyasal panel selüler anjiyofibrom tanısını desteklemiştir.

Sonuç

Bu bölgede görülen mezenkimal tümörlerin ayırıcı tanısında, nadir görülen bir lezyon olan selüler anjiyofibrom akılda tutulmalıdır.

Anahtar Kelimeler : Vulva, selüler anjiyofibrom, immünohistokimya