Güncel Patoloji Dergisi 2017, Cilt 1, Ek Sayı
PS517 - SÜPÜRATİF GRANÜLOMA EŞLİK EDEN RENOMEDÜLLER İNTERSTİSYEL HÜCRELİ TÜMÖR
Üropatoloji
Hasan Dindar1, Ayşegül İsal Arslan2, Nilay Bakoğlu3
1Tekirdağ Devlet Hastanesi
2Namık Kemal Üniversitesi
3Karadeniz Teknik Üniversitesi
 

Giriş

Renomedüller interstisyel hücreli tümör böbreğin nadir benign neoplazmıdır. Genellikle yaşlı hastalarda ve otopsi sırasında saptanan küçük, asemptomatik ve klinik olarak farkedilemeyen, insidental bir tümördür. Medüller lokalizasyonda olan tümör eskiden medüller fibrom olarak bilinmektedir. İnsidansı yaşla birlikte artmakta olup 50 yaş üstü daha sıktır. Olgumuzda neoplazma süpüratif granülom yapıları eşlik etmektedir.

Olgu

47 yaşında erkek hastaya nonfonksiyone böbrek öntanısı ile total nefrektomi yapılmış olup hidronefroz bulguları yanı sıra medullada 0,2 cm çapında 1 adet gri beyaz renkli,düzgün sınırlı, kapsülsüz, nodüler lezyon mevcuttur. Mikroskobik incelemede mevcut neoplazm, etrafı böbrek tübülleri ile çevrili kollajenöz zeminde fibroblast benzeri hücrelerden oluşmaktadır. Etrafta süpüratif nekrotizan granülom yapıları mevcuttur. İmmünhistokimyasal çalışmada neoplazmda Vimentin ve SMA pozitif, CD34 negatiftir. CD 68 granülom yapılarında pozitiftir.

Sonuç

Renomedüller interstisyel hücreli tümör genellikle asemptomatik olmakla birlikte nadiren hematüri, hipertansiyon, hidronefroz bulguları sergilemektedir. Klinik olarak tespit edilememekle birlikte radyolojik tetkiklerin gelişmesi ile nadir semptomatik vakalar da tedavi edilebilecektir. Ayrıcı tanıda mikst epitelyal ve stromal tümör, metanefrik stromal tümör gibi diğer mezenkimal neoplazileri de göz önünde bulundurmak gereklidir.

Anahtar Kelimeler : Renal, medüller, interstisyel