Güncel Patoloji Dergisi 2017, Cilt 1, Ek Sayı
PS528 - BACKER KİSTİ ÖN TANISI İLE GÖNDERİLEN DİFFÜZ BÜYÜK B HÜCRELİ LENFOMA TANISI ALAN OLGU : OLGU SUNUMU
Hematopatoloji
Hatice Küçük1, Burcu Kemal Okatan1, Ayten Livaoğlu1
1Sbü Trabzon Kamu Hastaneleri Birliği Kanuni Eğitim Araştırma Hastanesi
 

Giriş

Diffüz büyük B hücreli lenfoma (DBBHL) ,tüm non-Hodgkin lenfomalar içerisinde en kompleks ve heterojen olanıdır. Erişkinlerde görülen non- Hodgkin lenfomaların %30-40 ını oluşturur. DBBHL diğer lenfomalara göre daha çok ekstranodal tutulum gösterir ,progresyonları hızlıdır ve tedavi edilmezse prognozları kötüdür.Olgumuzda Backer kisti ön tanısı ile gönderilen DBBHL tanısı koyulan olgu sunulmuştur.

Olgu

Sol diz arka yan bölgesinde ağrı, şişlik nedeniyle Genel Cerrahi polikliniğine başvuran 87 yaşında erkek hasta Backer kisti ön tanısı ile opere edildi. Makroskopik incelemesinde topluca 2cc hacminde gri-beyaz renkli , solid kıvamlı ,parçalı dokular mevcuttu. Mikroskopisinde örneklerin tamamını diffüz tarzda tutan belirgin nükleollü,veziküler nükleuslu ve nispeten geniş stoplazmalı büyük boyutlu hücrelerden oluşan lenfoid infiltrasyon izlendi.Yapılan immünhistokimyasal (İHK) çalışmalarda CD 20 yaygın kuvvetli(+), LCA(+),bcl-6 (+),CD79a (+) sonuç vermiştir. Hastaya Diffüz büyük B hücreli lenfoma tanısı konulmuştur.

Sonuç

DBBHL’lar erişkinlerde görülen non- Hodgkin lenfomaların %30-40 ını oluşturur.Morfolojik olarak hücreler büyük boyutlu ve immünfenotipik olarak B- kökeni belirleyicilerinin ekspresyonu ile karakterlidir.Birçok diğer lenfomaya kıyasla ekstranodal tutulum daha fazladır.Progresyon hızlı ve tedavi edilmezse kötü prognozludur. DBBHL’lar Sentroblastik,İmmünoblastik,Anaplastik ve Plazmoblastik tip olarak dört gruba ayrılır.Ayrıca klinikopatolojik özelliklerine göre de birkaç tiplendirme mevcuttur.Bunlardan biri derinin primer DBBHL sı (bacak tipi)dır.Olgumuz primer odak açısından sistemik lenfoma ekartasyonu için hematolojiye yönlendirildi.Olguda sistemik lenfoma ekarte edildiği takdirde yerleşim yeri, ileri yaş oluşu nedeni ile primer odak derinin primer DBBHL sı (bacak tip) olarak kabul edilebilir.Bacak yerleşim ,ileri yaş ağrılı şişlikler atlanmamalı.

Anahtar Kelimeler : LENFOMA,BACKER KİSTİ,DİZ EKLEMİ