Güncel Patoloji Dergisi 2017, Cilt 1, Ek Sayı
PS543 - HODGKİN LENFOMA OLGULARINDA EBER İN SİTU HİBRİDİZASYON DENEYİMİMİZ
Hematopatoloji
Gülen Gül1, Mehmet Ali Özcan2, Sermin Özkal3
1İzmir Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Patoloji Bölümü
2Dokuz Eylül Üniversitesi Hematoloji Anabilim Dalı
3Dokuz Eylül Üniversitesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı
 

Amaç: Epstein-Barr Virus (EBV) Hodgkin hücrelerinde sıklıkla eksprese edilmektedir. Bu çalısmada Hodgkin lenfoma (HL) olgularında in situ hibridizasyon yöntemi ile EBV deneyimimiz araştırılmıştır.

Gereç ve Yöntem: Dokuz Eylül Üniversitesi Tıbbi Patoloji Bölümü'nde EBV RNA probu ile kromojenik in situ hibridizasyon yönteminin rutin kullanıma girdiği 2013 yılından günümüze kadar HL tanısı alan olgulara ait raporlar retrospektif olarak değerlendirilmiştir.

Bulgular: Yüz yedi HL olgusunun, 103'ü Klasik HL, 4'ü ise Nodüler Lenfositten Baskın HL'dır. Yüz yedi olgunun 40'ında (%37,3) EBER pozitiftir. 23 mikst selüler alt tipin 9’unda (%39,1), 63 nodüler sklerozan alt tipin 26’sında (%41,2), 10 lenfositten zengin alt tipin 3’ünde (%30) EBER ile Hodgkin hücrelerinde boyanma olmustur. Nodüler Lenfositten Baskın HL olgularında EBER negatiftir.

Sonuç

EBV HL ilişkisi ülkesel ve bölgesel olarak %20 ile %100 arasında değişen oranlarda bildirilmektedir. İzmir iline ait olan hastalarımızın verileri ön planda gelişmiş ülke oranlarına daha yakın olarak değerlendirilmiştir. HL alt gruplarında ise, mikst selüler tip ve lenfositten fakir olan tiplerde %90’a varan oranlarda, nodüler sklerozan tipte %30 civarında ve lenfosit baskın dominant tipte ise nadir olarak bulunmaktadır. Bizim olgularımızda da HL alt tipleri arasında benzer bir sıralama görülmektedir.

Anahtar Kelimeler : Hodgkin lenfoma, EBV, EBER, in situ hibridizasyon