Güncel Patoloji Dergisi 2017, Cilt 1, Ek Sayı
PS554 - SOLİD PSÖDOPAPİLLER NEOPLAZİDE KLİNİKOPATOLOJİK ÖZELLİKLERİN PROGNOSTİK ÖNEMİ
Hepatobilier ve Pankreas Patoloji
Simge Erbil1, Asuman Argon2, Zübeyde Yıldırım Ekin1, Murat Zeytunlu3, Funda Yılmaz1, Deniz Nart1
1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Bozyaka Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Patoloji Kliniği
3Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı
 

Amaç: Solid psödopapiller neoplazi (SPN), tüm pankreatik tümörlerin %0,3-2,7’sini oluşturan oldukça nadir bir antitedir. Büyük oranda olumlu klinik seyre sahip tümörler oldukları için prognostik çalışmalar sınırlı sayıdadır. Bu çalışmada pankreas rezeksiyon materyallerinde SPN tanısı alan vakaların klinikopatolojik özelliklerinin prognostik öneminin araştırması amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı’nda Ocak 2000-Aralık 2016 yılları arasında, opere olmuş hastalara ait pankreas rezeksiyonlarında SPN tanısı alan 24 olgunun klinikopatolojik (yaş, cinsiyet, tümör boyutu, perinöral invazyon[PNİ], lenfovasküler invazyon, peripankreatik yayılım, kapsül varlığı ve invazyonu, diffüz/ekspansif gelişim paterni, mitoz, kalsifikasyon ve kolesterol yarıkları) özellikleri retrospektif olarak değerlendirilmiştir.

Bulgular: Vakaların yaş ortalaması 34,5 olup (minimum 14-maksimum 66), 24 olgunun 21’i (%87,5) kadın, 3’ü (%12,5) erkekti. Tümörlerin 11’i (%45,8) pankreas kuyruk yerleşimli olup ortalama tümör çapı 6 cm (2-15 cm) olarak ölçüldü. Olguların 18’inde kapsül mevcut olup, 14’ünde kapsül invazyonu izlenmiştir. 9 olguda peripankreatik yağ dokuda tümör invazyonu ve 5 (%20,8) olguda PNİ dikkati çekmiştir. Olguların sadece birinde mitoz izlenmiştir. İstatistiksel analizlerde PNİ ile peripankreatik yayılım arasında korelasyon saptanmıştır (p< 0,05). PNİ ve nekroz varlığında tümör boyutunun arttığı görülmüş ancak istatistiksel anlamlılık bulunmamıştır (p>0,05). Mitoz varlığı kötü prognostik faktör olarak bulunmuştur(p=0,042). Diğer klinikopatolojik kriterlerin prognostik önemi tespit edilememiştir.

Sonuçlar: SPN rekürrens veya metastazın çoğunlukla beklenmediği düşük dereceli bir tümördür. Fakat yapılan çalışmalarda vakaların %15’inde metastatik hastalık geliştiği belirtilmiştir. Bu çalışmada hastaların yalnızca birinde nüks ve metastaz izlendiği için klinikopatolojik parametrelerden mitoz hariç hiçbirinde prognostik önem saptanamamıştır. Bu özelliklerin daha geniş serilerde, uzun dönem izlem içeren çalışmalarla değerlendirilmesinin literatüre ışık tutacağı ve tedavi planlanmasında olası hedeflerin belirlenmesinde etkili olabileceği düşünülmüştür.

Anahtar Kelimeler : pankreas, solid psödopapiller neoplazi, prognoz