Güncel Patoloji Dergisi 2017, Cilt 1, Ek Sayı
PS560 - PANKREAS ADENOKARSİNOMUNDA NEOADJUVAN KEMOTERAPİ SONRASI HİSTOPATOLOJİK TÜMÖR CEVABININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Hepatobilier ve Pankreas Patoloji
Deniz Tunçel1, Banu Yılmaz Özgüven1, Muharrem Battal2, Şermin Güven3, Ramazan Uçak1, Ahu Gülçin Sarı1, Fevziye Kabukçuoğlu1
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Şişli Hamidiye Etfal Suam, Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Şişli Hamidiye Etfal Suam, Genel Cerrahi Anabilim Dalı
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Şişli Hamidiye Etfal Suam, Tıbbi Onkoloji Anabilim Dalı
 

Amaç: Pankreas adenokarsinomu, fatal bir hastalık olup beklenen 5 yıllık yaşam şansı %5'in altındadır. Neoadjuvan tedavi yöntemleri pankreatik adenokarsinomlarında pankreatikoduodenektomiden önce uygulanabilecek etkili stratejilerden biri olmaya adaydır.

Gereç ve Yöntem: Ocak 2012'den itibaren tanısı konmuş 157 pankreatik adenokarsinom olgusundan toplam 6 hastanın 4’ünde ilk tümör gelişim sürecinde operasyon öncesi, 2’sinde nüks gelişmiş hastaya neoadjuvan kemoterapi (NAK) uygulandı. Kemoterapi sonrası gerçekleştirilen operasyonlara ait spesimenler histopatolojik tümör cevabı açısından değerlendirildi.

Bulgular: 6 olgudan 5’i erkek biri kadın olup yaş ortalaması 59.1 idi. NAK uygulanan bu olgulardan 2’sine Whipple operasyonu, 1’ine total pankreatektomi, 2’sine subtotal pankreatektomi, 1’ine distal pankreatektomi uygulandı. Histopatolojik incelemede tüm olgularda pankreatik adenokarsinom saptandı. Ortalama tümör boyutu 3.1 cm olup 3 olgu pT3, 1 olgu pT2, 2 olgu pT1 olarak görüldü. 3 olguda lenf nodu metastazı gözlendi. Tümör regresyon derecelendirmesi College of American Pathologists (CAP) and Evans derecelendirme sistemine göre yapıldı. Tüm olgularda CAP Derece III, Evans Derece I (tedaviye kötü yanıt) olarak değerlendirildi.

Sonuç

Neoadjuvan kemoterapi, diğer tedavi yöntemlerini destekleyici olarak kullanılmakta olup rezektabiliteyi arttırması nedeniyle değerlendirilebilir bir yöntemdir. Ayrıca NAK ile operasyon şansı yakalayan lokal ileri olguların opere edilebilen olguların sağkalımına ulaştığına dair çalışmalar bildirilmektedir. Ancak geniş serilerde yapılacak çalışmaları takip ederek yol almak bu süreçte önemli olacaktır.

Anahtar Kelimeler : Neoadjuvan, kemoterapi, pankreas, adenokarsinom