Güncel Patoloji Dergisi 2017, Cilt 1, Ek Sayı
PS565 - KARACİĞERDE MALİGNİTEYİ TAKLİT EDEN BİR ENFEKSİYON: ALVEOLER EKİNOKOKKOZ
Hepatobilier ve Pankreas Patoloji
Hatice Ceren Sayar1, Gülen Gül1, Sümeyye Ekmekçi1, Ahmet Ergin Çapar2
1İzmir Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Patoloji Bölümü
2İzmir Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Girişimsel Radyoloji Bölümü
 

GİRİŞ

Ekinokokkozis, Echinococcus türü sestodların neden olduğu paraziter ve zoonotik bir hastalıktır. Etken Echinococcus granulosus, nadiren de Echinococcus multilocularis (alveolaris)’tir. Nadir görülen alveolar ekinokokkoz (AE) primer olarak karaciğeri etkileyen ve tümör benzeri davranış gösteren, agresif ve potansiyel olarak fatal bir infeksiyondur. Burada, klinik ve radyolojik olarak maligniteyi taklit eden bir olgu paylaşılmıştır.

OLGU

Yemeklerden sonra sırta vuran ağrı şikayetiyle hastanemize başvuran 68 yaşındaki kadın hastanın yapılan batın ultrasonografisinde karaciğer segment 8-4 bölgesinde 106x85 mm çaplı hiperekojen solid, malignite-atipik hemanjiom ayrımı net yapılamayan kitlesel lezyon izlenmiştir. Bilgisayarlı tomografisinde de karaciğerde orta kesimde 11 mm boyutunda içerisinde kalsifik odaklarda bulunan düşük dansiteli kitlesel lezyon izlenen ve akabinde manyetik rezonans görüntülemede bu kitlenin boyutunun arttığı saptanması üzerine hastaya kesin tanı için karaciğer tru-cut biyopsi uygulanmıştır. Mikroskopik incelemesinde karaciğer parankiminden keskin sınırlarla ayrılan ve eozinofillerden zengin granülomatöz bir reaksiyonun çevrelediği geniş nekroz izlenmiştir. Bu alanlarda içerisinde kistik boşluklar içerisinde asellüler membranöz yapılar dikkati çekmiştir. Uygulanan GMS histokimyasal boyamada bu yapılar pozitif boyanma gösteren yapılar görülmüştür.

SONUÇ

Alveolar ekinokokkoz, infiltratif özelliklere sahip olması, kitle ile prezentasyonu ve özgüllüğü yüksek serolojik tanı yöntemlerinin ülkemizde sıklıkla uygulanmıyor olması nedeniyle klinik ve radyolojik açıdan benign veya malign neoplastik lezyonları taklit edebilir. Hastamız, 2008 yılından bu güne laboratuvarımızda tanı alan 2. olgudur. Yaygın nekroz bulunması, sıklıkla veziküllerin bulunmaması ve nadir lezyonlar olması nedeniyle de patolojik incelemelerde de gözden kaçırılabilir. Ekinokok infeksiyonlarının sık olduğu ülkemizde bu nadir alt tür de akılda tutulmalıdır.

Anahtar Kelimeler : Ekinokokkozis, alveolar ekinokokkoz, alveoler kist hidatik, Echinococcus multilocularis