Güncel Patoloji Dergisi 2017, Cilt 1, Ek Sayı
PS579 - AKUT KOLESİSTİT ZEMİNDE GELİŞMİŞ İNVAZİV SAFRA KESESİ KARSİNOMU
Hepatobilier ve Pankreas Patoloji
Taha Cumhan Şavlı1, Nevra Dursun1, Tuğçe Bölme Şavlı2, Cem Leblebici1
1S.b.ü İstanbul Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
2S.b.ü Bağcılar Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
 

Giriş

Akut kolesistit vakalarının çok büyük bir kısmı safra taşlarıyla ilişkilidir(%90-95) ve kolesistektomilerin sık bir nedenidir. Sıklıkla 6-7.dekatta gelişir ve kadınlarda daha sıktır. Makroskopik olarak kese geniş ve ödemlidir; mukozal ülserasyonlar sık ve yaygın olabilir. Akut kolesistitte nötrofil olmak zorunda değildir. Erken mikroskopik bulgular belirgin ödem, konjesyon, hemoraji ve fibrin birikimidir. Epitel sıklıkla reaktif atipi içerir. Bazı vakalarda oldukça şiddetli olabilen bu değişiklik displazi ile karıştırılabilir veya displazi /invaziv karsinom reaktif değişiklik olarak düşünülerek gözden kaçabilir.

Olgumuzda akut kolesistite eşlik eden fokal invaziv karsinom mevcut olduğundan ve bu odak kolayca gözden kaçabileceğinden sunuma değer bulduk.

Olgu

63 yaşında erkek hasta üst kadranlarda yoğun olan karın ağrısı ve kusma ile hastanemize başvurdu. Yapılan USG’de safra kesesinin volümünün arttığı ve 1,5 cm çapında kalkül bulunduğu bildirildi. Yapılan kolesistektomi sonrasında 5,5*3,7*2,5 cm ölçülerinde safra kesesi izlendi. Duvar kalınlığı 0,6 cm olup mukozası geniş alanlarda dökülmüş ve düzensiz görünümdeydi. Safra kesesinin tamamı örneklendi. Histopatolojik incelemede yaygın yüksek dereceli displazi ve akut kolesistit varlığında korpusta fokal bir alanda ileri invaziv tümör, korpus ve fundusta ise lamina propria invazyonu izlendi. Boyun lokalizasyonunda reaktif atipi içeren alanlar da mevcuttu.

Sonuç

Akut kolesistitin bulunduğu safra keselerinde reaktif atipi gibi değişikliklerin şiddeti süreye göre değişebilmektedir ve reaktif atipi-displazi-invaziv karsinom ayrımını yapmak çok zor olmaktadır. Ancak epitelde belirgin pleomorfizm, nüvelerde belirgin kırmızı nükleol varlığı ve displazi varlığına dikkat edilmelidir.

Anahtar Kelimeler : Akut kolesistit, invaziv safra kesesi karsinomu, reaktif atipi, displazi