Güncel Patoloji Dergisi 2017, Cilt 1, Ek Sayı
PS049 - PRİMER OVARYAN KARSİNOSARKOM: OLGU SUNUMU
Jinekopatoloji
Hatice Özer1, Handan Aker1, Neşe Yeldir1, Ali Yanık2
1Cumhuriyet Üniversitesi Patoloji Ad
2Cumhuriyet Üniversitesi Kadın Hastalıkları Ve Doğum Ad
 

Giriş

Over karsinosarkomları, DSÖ 2014 over tümörleri sınıflamasında mikst epitelyal mezenkimal tümör grubunda yer alan, nadir görülen, oldukça agresif seyirli bifazik malign neoplazmlardır. Karsinomatöz komponent genellikle yüksek dereceli seröz karsinom morfolojisindedir. Sarkomatöz komponent homolog veya heterolog elemanlar içerebilir. En önemli prognostik faktör tanı konduğu sıradaki klinik evredir. Ekstraovaryan sarkomatöz elemanların varlığı da kötü prognostik faktör olarak bildirilmektedir.

Olgu

Postmenopozal, 69 yaşında, iki aydır devam eden kasık ağrısı şikayeti ile başvuran virgo hastanın MR görüntülemesinde pelvis orta hat yerleşimli yaklaşık 133X90X124 mm boyutunda santralinde kistik-nekrotik alanlar içeren T1A hipo, T2A heterojen sinyal intensitesinde ekspansil kitle lezyonu izlendi. Pelvik kitle ön tanısı ile ameliyata alındı. İntraoperatif gözlemde sol overde yaklaşık 12 cm’lik kistik kitle ve frozen pelvis hali izlendi. Kitlenin intraopereatif patoloji konsültasyonun malign olarak bildirilmesi sonucunda frozen pelvis hali nedeniyle suboptimal debulking uygulandı; subtotal histerektomi ve sağ USO, sol eksternal lenf nodu örneklemesi, infrakolik omentektomi ve apendektomi yapıldı. Makroskopik incelemede sol over 580 gr ağırlığında, 13X10X8 cm boyutlarında, dış yüzü düzensiz görünümde sert elastik kıvamlı idi. Kesit yüzeyinde gri-beyaz yer yer kahverengi-sarı solid alanlar ve kistik nekrotik yapılar içeren heterojen görünümde tümör izlendi. Mikroskopik incelemede epitelyal komponent seröz karsinom, mezenkimal komponent esas olarak rabdomyosarkom, daha az oranda kondrosarkom alanlarından ibaretti. Over kapsül invazyonu, lenfovasküler invazyon ve perinöral invazyon tespit edildi. Bu bulgularla olgu heterolog mezenkimal komponentli karsinosarkom olarak değerlendirildi. Tümör yayılımı bilateral tuba uterinalarda, sağ overde, uterus serozasında ve myometriyumda mevcut olup, sol eksternal lenf nodlarında metastaz saptandı.

Sonuç

Nadir görülen, ileri evrede saptanan heterolog sarkomatöz komponentli primer ovaryan karsinosarkom olgusu özellikle kötü prognostik faktör olarak bildirilen rabdomyomatöz alanların varlığı nedeniyle morfolojik, immünohistokimyasal özellikleri ile literatür eşliğinde sunuldu.

Anahtar Kelimeler : Karsinosarkom, Over