Güncel Patoloji Dergisi 2017, Cilt 1, Ek Sayı
PS067 - AKCİĞER KANSERLERİNDE ALK YENİDEN DÜZENLENİMİ İNSİDANSI: DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TIBBİ PATOLOJİ ANABİLİM DALI DENEYİMİ
Moleküler Patoloji
Nida Erbaş1, Duygu Gürel1, Emine Çağnur Ulukuş1
1Dokuz Eylül Üniversitesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı
 

Amaç: Akciğer kanserlerinde hedefe yönelik tedaviyi belirleyen ana moleküler değişiklikler onkogen mutasyonları (EGFR, KRAS, BRAF ve ERBB2 vb) ve translokasyonlar ( ALK, ROS-1 ve RET)’dır. Literatürde akciğer adenokarsinomlarındaki ALK yeniden düzenlenimi insidansı %3-7 olarak belirtilmektedir. Bu dökümün amacı, ülkemizdeki ALK mutasyon insidansına ışık tutmaktır.

Gereç ve Yöntem: Çalışma, DEÜ Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı’nda akciğer karsinomu olarak değerlendirilip, klinik istem üzerine Floresan in situ Hibridizasyon (FİSH) yöntemiyle ALK yeniden düzenlenimi çalışılan olguları kapsamaktadır. 2013 Haziran ayından itibaren çalışılan 444 olgudan ALK yeniden düzenlenimi değerlendirilemeyen 71 olgu (19’u bölüm içi, 52’si konsültasyon) çalışmadan çıkarılmıştır. Bu materyallerden 29’unda tümör hücre sayısının yetersiz olmasına bağlı olarak, 42’sinde ise doku takibiyle ilişkili olabilecek nedenlerle değerlendirme yapılamamıştır. Değerlendirilebilen olgularda ALK yeniden düzenlenimi literatürde önerilen kriterler doğrultusunda pozitif ya da negatif olarak belirlenmiştir.

Bulgular: ALK yeniden düzenlenimi değerlendirilebilen 373 olgunun 78’i (%20.9) bayan, 295’i (%79,08) erkektir. Yaş ortalaması 63,05 (24-87 yaş)’dir. Biyopsilerin 259’u akciğer ve bronşial sistemden, 114’ü plevra, lenf düğümü, beyin, adrenal, karaciğer, kemik gibi tümörün metastaz yaptığı bölgelerdendir. Olguların 318’i adenokarsinom, 4’ü skuamöz hücreli karsinom, 4’ü büyük hücreli nöroendokrin karsinom, 1’i kombine küçük hücreli karsinom, 1’i büyük hücreli karsinom olup, kalan 45 olgu çeşitli nedenlerle spesifiye edilemeyen küçük hücreli dışı karsinom olarak tanı almıştır. Çalışılan tüm olguların 16’sında (%4.28) ALK yeniden düzenlenimi saptanmış olup, bunların 15’i adenokarsinom, 1’i spesifiye edilemeyen küçük hücreli dışı karsinomdur. Bu olguların 7’si kadın, 9’u erkektir. Sadece adenokarsinom tanısı alan 318 olgu dikkate alındığında ise ALK yeniden düzenlenimi saptanan olgu oranı %4.71 olarak belirlenmiştir.

Sonuç

Çalışmamızda, akciğer adenokarsinomlarında ALK yeniden düzenlenimi insidansının literatürle uyumlu olduğu gözlenmektedir.

Anahtar Kelimeler : Akciğer, Karsinom, ALK yeniden düzenlenimi