Güncel Patoloji Dergisi 2017, Cilt 1, Ek Sayı
PS083 - TONSİLLANIN NADİR GÖRÜLEN BENİGN TÜMÖRÜ: FİBROLİPOM
Baş ve Boyun Patolojisi
Kübra Ekşi1, Merve Yaşaran Benk1, Reyhan Tansel1, Özlem Tanas Işıklı1, Sema Hücümenoğlu1
1Ankara Eğitim Araştırma Hastanesi Tıbbi Patoloji Bölümü
 

Giriş

Lipomlar yavaş büyüyen, benign tümörler olup, matür adipoz hücrelerden oluşurlar. Çoğunlukla subkutanöz yerleşim gösterirken üst sindirim sisteminde nadir görülürler. Bununla birlikte tonsil tümörleri içerisinde de benign olanlar seyrek olarak (%25 oranında) görülmektedir. Bunlar arasında en sık skuamöz papillom ve lenfanjiomlar görülürken; lipomlar oldukça nadirdir. Histolojik olarak normal tonsil dokusu yağ hücreleri içermez. Tonsiller lipom; histopatolojik olarak ince fibröz kapsüle sahip, lobüle, matür yağ dokusundan oluşmuştur ve içerdiği mezenkimal elemanların tipi ve miktarına bağlı olarak farklı isimler alır. Eğer lipom fibröz dokudan zengin ise fibrolipoma olarak adlandırılır.

Olgu

36 yaşında erkek hastadan sol tonsil ön plika üzerinde lokalize düzgün yüzeyli polipoid görünümlü lezyon eksize edilerek bölümümüze gönderilmiştir. Makroskopik olarak 1.5x1.2x0.5 cm boyutlarında krem renkli polipoid görünümlü mukozal doku parçası izlenmiş ve tümüyle örneklenmiştir. Mikroskopik incelemede yüzeyinde çok katlı skuamöz epitel mevcuttur. Epitel altında yüzeye kadar uzanan kollajen liflerle nodüllere ayrılmış matür yağ hücrelerinden oluşan neoplazm izlenmiştir. Ayrıca stromada plazma hücrelerinden zengin lenfoplazmositer hücreler ve germinal merkez yapmış lenfoid agregatlar mevcuttur. Morfolojik bulgular eşliğinde olguya sol tonsil ön plika yerleşimli fibrolipom tanısı verilmiştir.

Sonuç

Lipomlar oral kavite ve sindirim kanalında çok nadir görülürler. Literatürde tonsilde yerleşimli lipom ve özellikle fibrolipom olguları oldukça az bildirilmiştir. Bildirilen lipom olguları daha çok peritonsiller aralık ve arka plika kaynaklıdır. Baş boyun tümörleri arasında nadir olsa da lipom akılda tutulmalıdır. Bizim olgumuz ön plika yerleşimli fibrolipom olması nedeniyle oldukça nadir bir olgudur ve bu sebeple sunulmaya değer görülmüştür.

Anahtar Kelimeler : Tonsil , Fibrolipom, Tonsil tümörleri