Güncel Patoloji Dergisi 2017 , Vol 1 , Num 3
İNTRANAZAL PLEOMORFİK ADENOM: NADİR OLGU SUNUMU
Funda Çalışkan Şenköy1, Feyza Demir1, Remzi Erten1
1Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı, Van

Özet

Giriş

Tükrük bezlerinin tümörleri baş-boyun tümörlerinin %3’ünü oluşturmaktadır. Pleomorfik adenom daha çok major tükrük bezlerinde görülür, vakaların ancak %8’i minör tükürük bezleri lokalizasyonludur. Pleomorfik adenom boyun, kulak, mediasten gibi değişik anatomik bölgelerde izlense de intranazal, maksiller sinüs ve nazofarenks gibi üst solunum yolları lokalizasyonu oldukça nadirdir.

Olgu

Burun kanaması şikayeti ile polikliniğe başvuran elliiki yaşındaki erkek hastaya uygulanan paranazal bilgisayarlı tomografide sol nazal kaviteyi dolduran, maksiller sinüs medial duvarını belirgin biçimde incelten 4 cm’lik yumuşak doku kitle lezyon saptanmıştır. Parçalı halde gelen eksizyonel biyopsinin histopatolojik incelemesinde; miksoid stroma içerisinde epitelyal ve myoepitelyal hücreler ile döşeli duktal yapıların oluşturduğu yer yer küçük selüler adalar, solid adalar ve anastamozlaşan trabeküler alanlar dikkati çekti. İmmünhistokimyasal inceleme eşliğinde olgu “Pleomorfik adenom” olarak raporlandı.

Sonuç

İntranazal lokalizasyon; pleomorfik adenomlar için oldukça nadirdir. Bu nadir lezyonlar daha çok nazal septumdan köken alırlar. İntranazal pleomorfik adenomlar; 3-5. dekadlarda, erkeklere oranla kadınlarda daha sık görülür. Hastalarda daha çok tek taraflı nazal obstrüksiyon şikayeti vardır, daha az sıklıkta burun kanaması ile prezente olur. Benign lezyon olmasına rağmen literatürde malign transformasyon gelişebileceği bildirilmiştir. Ayrıca epitelyal komponentte görülen malign transformasyon metastaz potansiyeli de taşımaktadır. Tedavisi total eksizyondur; stromal elemanların baskın görüldüğü lezyonlarda rekürrens insidansı daha sıktır. Olgumuz lokalizasyon açısından nadir görülen bir lezyon olup, elliiki yaşında erkek hastada burun kanaması ile prezente olması da dikkat çekicidir. Bununla beraber sık intranazal lokalizasyonlu neoplastik ve inflamatuar lezyonlar ile ayırıcı tanıya girmektedir.