Güncel Patoloji Dergisi 2017 , Vol 1 , Num 3
WARTİN TÜMÖRÜNÜN NADİR YERLEŞİM YERİ: NAZOFARİNKS
Tuba Canpolat1, Bermal Hasbay1, İsmail Yılmaz2
1Başkent Üniversitesi Adana Dr Turgut Noyan Hastanesi, Patoloji Ad
2Başkent Üniversitesi Adana Dr Turgut Noyan Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Ad

Özet

Giriş

Wartin tümörü tükürük bezinde, pleomorfik adenomdan sonra görülen en sık benign tümördür. İlk kez 1895 yılında Hildebrand tarafından lateral servikal kist de tarif edilmiştir. Lenfoid doku içindeki ektopik tükürük bezi dokusundan geliştiği düşünülmüştür. Ensık parotisde gelişmekle birlikde submandibular bezlerde, servikal lenf nodlarında, dudak, dil, sert damakda da vakalar bildirilmiştir. Nazofarinks yerleşimi oldukça nadirdir. Bu bölgede saptanması lenfoid dokudan zengin nazofarinks mukozasında ektopik minör tükürük bezi dokusundan gelişmesi teorisini desteklemektedir.

Olgu sunumu: 67 yaşında erkek hasta hastanemiz nöroloji ve beyin cerrahi servisinde konuşma bozukluğu nedeniyle değerlendilmiş, hastanı çekilen PET/CT incelemesinde nazofarinksde SUVmax 7. 3 olan sol paraferangial alana uzanan kitle tariflenmiştir. Kulak burun Boğaz konsültasyonunda genizde dolgunluk hissi olan hastadan alınan nazofarinks biyopsin de silyalı epitel ile döşeli lenfoid dokular yanında bir-iki sıra geniş eozinofilik sitoplazmalı onkositik hücre kordonları arada lenfositleri içeren Wartin tümörü ile uyumlu lezyon izlendi.

Sonuç

PET/CT onkoloji pratiğinde yaygın kullanılmakla birlikde yanlış pozitif, yanlış negatif sonuçları vardır. Özelikle baş- boyun bölgesinde inflamasyon, granülomatöz lenfadenitler, tükürük bezi, kahverengi yağ dokusunda yanlış pozitif sonuçlar vermektedir. Olgumuzda yüksek Suvmax değerleri ile saptanan kitle nazofarinksde nadir görülen Wartin tümörü ile uyumludur. Wartin tümörünün PET/CT de yanlış pozitif sonuçları yaygın olarak görülmektedir. Nazofarinks bölgesi Wartin tümörü yerleşimi için oldukça nadir bir bölge olup PET/CT kullanımının yaygınlaşması ile de yanlış pozitif sonuçlarla sıklıkla karsilaşılacaktır. Bu bölgenin değerlendirlmesinde Wartin tümörüde akılda tutulmalıdır.